Liga nápadov – Moja škola a JA

Liga nápadov – Moja škola a JA má tri rozmery. Liga nápadov, teda nápady akcií, ktoré si vymyslia samotní žiaci a počas roka ich realizujú, učia sa pritom plánovať, organizovať, vyhodnocovať riziká, pracovať v tíme, rešpektovať sa navzájom, majú možnosť sa realizovať v tom, čo […]

Šťastní v objatí prírody

Hlavnou víziou projektu bolo zlepšiť klímu v II.triede a Školskom klube, prostredníctvom zmeny prostredia, v ktorom žiaci trávia spoločný čas. Upraviť  triedu redukovaním nábytku, výzdoby a následne implementovaním prírodných materiálov a zelene. Cielenými aktivitami zapojiť žiakov, rodičov a učiteľov s cieľom posilniť vzájomné vzťahy medzi […]

Poviem ti, čím žijem

Cieľom projektu bolo zlepšiť komunikačné schopnosti maďarských žiakov v slovenskom jazyku.  Po úvodnej diagnostike sa zistilo, že úroveň jazykových schopnosti žiakov je na rôznej úrovni. Kým niektorí mali nedostatky s porozumením, iní už aktívne používali slovenčinu ako druhý jazyk. Vypracovaním diferencovaných úloh, ktoré rešpektujú individuálnu […]

EmpaTY + JA

Cieľom projektu projektu je poskytnúť žiakom 3., 4. ročníka v ŠKD a 7. ročníka ZŠ viac priestoru na triednických hodinách, hodinách SJL, v ŠKD a mimo vyučovania na poznávanie svojich emócií a emócií svojich spolužiakov, na ich pomenovanie a pochopenie, na odkomunikovanie pocitov svojmu okoliu. […]

Nech ruky zhotovia, čo srdce miluje

Cieľom projektu bolo zlepšenie jemnej motoriky u žiakov šiesteho a siedmeho ročníka základnej školy prostredníctvom poznávania a rozvíjania remesiel typických pre región hornej Oravy. Žiaci sa počas roka priebežne zoznamovali s remeslami typickými pre ich región, čím rozvíjali jemnú motoriku i poznanie regiónu. Aktivity boli […]

Bavme sa angličtinou

Cieľom tohto projektu bolo priblížiť žiakom štvrtého ročníka ZŠ krásu angličtiny. Odstrániť ich bariéry pri rozprávaní v anglickom jazyku a tým zvýšiť obľúbenosť predmetu. Ukázať im, že aj keď budú rozprávať pomaly a s chybami, bude im porozumené. Hrami, komunikáciou a autentickosťou im ich motivovať […]

V triedach bez dverí sa lepšie dýcha

Projekt “V triedach bez dverí sa lepšie dýcha” riešil prepojenie a budovanie vzťahov medzi jednotlivými triedami školy tak, aby sme uľahčili a riadili proces spoznávania sa neznámych detí medzi sebou bez toho, aby vznikali tábory “my” a “oni” a vytvorili sme skupinu žiakov, ktorí sa […]

Činnostné učenie

Dnešné deti majú k dispozícií obrovské množstvo informačných zdrojov, a preto suché poskytovanie informácii verbálnou formou je pre nich nezáživné. Projektom reagujem na potrebu vedenia žiakov k tvorivému riešeniu úloh s vlastnými nápadmi, návrhmi riešení založenými na metóde objavovania s využívaním tvorivých prístupov činnostného učenia. […]

Jedno srdce – mnoho tvárí

Prostredníctvom projektu „JEDNO SRDCE – MNOHO TVÁRÍ“ som sa pokúsila priniesť do výučby rozvoj emocionálnej stránky ľudskej osobnosti. Počas projektu žiaci čelili mnohokrát ťažkým témam spojeným s významom pojmu tolerancia. Počas blokovej výučby na hodinách dejepisu a slovenského jazyka som sa pokúsila zvýšiť citlivosť žiakov […]