Ročný vzdelávací program

UPOZORNENIE: Vzhľadom na charakter vzdelávania a aktuálnu situáciu sa nie je možné do programu prihlásiť. Najneskôr v marci 2022 budeme informovať o prípadnom otvorení nového ročníka a jeho podobe. Nasledujúci text je informačný a harmonogram bol aktuálny pre ročník 2020/21.
Krajšie učebnice, viac tabletov alebo lepšie testy naše školstvo nespasia. Naše školstvo potrebuje vynikajúce učiteľky a učiteľov – ľudí s víziou, ktorí pripravia deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí. Ak ste jedným z nich, vieme vám pomôcť!
V Komenského inštitúte poskytujeme každý rok 20 pedagogičkám a pedagógom kvalitné ročné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám na školách. Máte tak možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite.

O štúdiu

Výučba na Komenského inštitúte prebieha formou zážitkových a praktických workshopov, neformálnych rozhovorov a prednášok. Štúdium trvá jeden školský rok, počas ktorého absolvujete 6 workshopov, ktoré tematicky pokrývajú oblasti, ktoré v slovenskom školstve dlhodobo absentujú.

Workshopy vedú špičkoví lektori, ktorí vás posilnia vo vašej úlohe učiteľky a učiteľa. V rámci štúdia realizujete svoj vlastný pedagogický projekt. Získate mikrogrant vo výške 300 eur na vlastné vzdelávanie a mentora, ktorý vás bude počas realizácie projektu sprevádzať.

Jeden rok výučby na Komenského inštitúte predstavuje:

  • 6 pobytových workshopov
  • realizácia a obhajoba pedagogického projektu
  • osvojenie si práce s webinármi, ktoré vedú lektori alebo účastníci

Komenského inštitút však nie je len jednoročný projekt. Jeho cieľom je dlhodobé vzdelávanie, podpora a prepájanie účastníkov. Po ukončení roku štúdia sa môžete zapojiť do programu pre absolventov inštitútu – Alumni programu, ktorý slúži na vzájomné sieťovanie, vymieňanie skúseností a know-how a ďalšie rozvíjanie a vzdelávanie.


Pre koho je štúdium určené?

Máme ambíciu spájať a podporovať ľudí, ktorí sa neboja pracovať na sebe, experimentovať a vo svojich študentoch a kolegoch postupne prebúdzať ducha slobodného myslenia a rozvíjať pocit osobnej zodpovednosti. Komenského inštitút je otvorený učiteľkám, učiteľom, riaditeľkám a riaditeľom všetkých základných i stredných škôl s rôznymi učiteľskými aprobáciami, ale aj vysokoškolským študentkám a študentom učiteľského zamerania z celého Slovenska.

Rôznorodá pedagogická skupina s rôznymi pohľadmi má veľký potenciál priniesť inovatívne prístupy v reforme školstva zdola. Každoročne do Komenského inštitútu prijímame len 20 účastníkov, pretože kladieme veľký dôraz na vytvorenie priestoru na individuálny prístup a bezprostredný kontakt medzi lektormi a účastníkmi ako aj účastníkmi navzájom.


Učíte mladé generácie?

 hľadáme učiteľky a učiteľov s praxou nad päť rokov

 hľadáme začínajúce učiteľky a učiteľov

Každý rok prijímame do Komenského inštitútu učiteľky a učiteľov s rôznou dĺžkou praxe. Učitelia s praxou nad päť rokov vedia do skupiny priniesť cenné skúsenosti nazbierané počas svojej práce. Z našej skúsenosti vieme, že učitelia s praxou pod päť rokov majú zapálenie pre svoju prácu a ide im to dobre s dnešnou generáciou mladých. Ich tipy, ako na súčasných žiakov sú obohatením.

Študujete na univerzite?

 hľadáme študentky a študentov učiteľských odborov

Komenského inštitút ponúka priestor aj pre vysokoškolské študentky a študentov učiteľských odborov. Vďaka svojmu štúdiu na univerzite ste skvelým prepojením medzi tériou a praxou a viete do skupiny priniesť nové pohľady na problematiku. Odborným partnerom Komenského inštitútu je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a preto môžu všetci zapojení študenti, po úspešnom absolvovaní, získať ECTS kredity.

Máte vo svojich rukách celú školu?

 hľadáme riaditeľky, riaditeľov, zástupkyne a zástupcov vedenia

Program Komenského inštitútu je aj pre vás. Ste významnými nositeľmi zmeny, pretože pracujete s celými tímami učiteľov a víziami škôl. Do skupiny viete priniesť cenné informácie z pohľadu manažmentu školy.

Podmienky absolvovania

1. Zúčastniť sa

  • 6 workshopov
  • byť pripravený na témy ktorým sa na nich budeme venovať (vopred sa zorientovať v téme, prečítať si odporúčaný materiál)
  • absolvovanie webinárov (online prezentácií a diskusií organizovaných lektormi alebo účastníkmi Komenského inštitútu)

2. Podieľať sa na zmene

Zorganizovať a úspešne zrealizovať svoj pedagogický projekt. Hneď na začiatku programu si všetci 20 účastníci zvolia tému svojho pedagogického projektu, cez ktorý sa budú usilovať dosiahnuť hmatateľnú zmenu vo svojej školskej komunite. Nastavovať si ho v rámci projektovej logiky budete na workshope projektového manažmentu. Počas realizácie projektu budeme mať k dispozícii vlastného mentora alebo mentorku. Mentor vám bude pomáhať identifikovať možné prekážky a hľadať riešenia. Realizácia však ostáva čisto v rukách účastníkov vzdelávania.

Príklady pedagogických projektov:

  • zavedenie ranných komuntých na začiatku vyučovania
  • participatívne formy riadenia v školách
  • využívanie prvkov mindfulness počas vyučovania
  • zapojenie rodičov do učiaceho procesu detí

Pozrite si viac príkladov zrealizovaných pedagogických projektov.

3. Informovať

Ochota zdieľať skúsenosti, myšlienky, úspechy, otázky týkajúce sa práce na pedagogickom projekte a účasti na jednotlivých aktivitách Komenského inštitútu (napr. prostredníctvom lokálnych médií, Facebooku Komenského inštitútu, blogu, článkov do Dobrej školy a iných médií).

Harmonogram

Vzhľadom na súčasnú situáciu s koronavírusom hľadáme riešenie, aby sme ochránili zdravie náš všetkých, rešpektovali nariadenia vlády a zároveň vám poskytli workshop v čo najvyššiej kvalite. O jeho online alternatíve alebo prípadnom posune budú vybraní účastníci ročného programu včas informovaní.

Všetci sa spoločne stretneme, spoznáme a zistíme, čo sa nás spája. Okrem toho sa v rámci teambuildingu stretnete so svojimi mentormi, ktorí vás budú sprevádzať pri tvorbe vášho pedagogického projektu. Ďalej nás čaká workshop zameraný na projektový manažment, ktorý bude viesť lektor a kouč Tomáš Pešek.

Vzhľadom na súčasnú situáciu s koronavírusom hľadáme riešenie, aby sme ochránili zdravie náš všetkých, rešpektovali nariadenia vlády a zároveň vám poskytli workshop v čo najvyššiej kvalite. O jeho online alternatíve alebo prípadnom posune budú vybraní účastníci ročného programu včas informovaní.

Letnú školu na tému Posilnení učitelia a učiteľky: vízia a osobná moc bude viesť lektorka a psychoterapeutka Sylvia Ondrisová.

Workshop Lenivý učiteľ bude viesť lektor Robert Čapek.

Workshop nenásilnej komunikácie bude viesť lektor Adam Čajka.

Workshop Facilitácia a riešenie konfliktov v školskom prostredí vedie lektor Dušan Ondrušek.

Workshop kritického myslenia vedie lektor Ondrej Gažovič a lektorka Zuzana Labašová.

Obhajoby budú prebiehať v dvoch májových termínoch v Bratislave a vo Zvolene. Termíny budú účastníkom oznámené v dostatočnom časovom predstihu.

Organizačné pokyny

Vzdelávacie centrum Záježová

Komenského inštitút sídli vo Vzdelávacom centre Zaježová, kde sú v krásnom prostredí zaježovských lazov vytvorené podmienky na intenzívne vzdelávanie. Pre účastníkov workshopov je k dispozícii pohodlné ubytovanie, inšpiratívne seminárne miestnosti: multimediálna knižnica, študovňa s internetom a prednášková miestnosť vybavená interaktívnou tabuľou a v neposlednom rade aj kvalitná vegetariánska strava.

Doprava

Účastníci sa na jednotlivé workshopy dopravujú individuálne a cestovné náklady sú im preplatené. Vzdelávacie centrum Zaježová nájdete približne 30 km od Zvolena na zaježovských lazoch v časti prezývanej „Polomy“. Na miesto je možné dopraviť sa autom i autobusom zo Zvolena.

FAQ

Učitelia, riaditelia a zástupcovia stredných i základných škôl z celého Slovenska ako aj študenti všetkých učiteľských smerov, ktorí majú chuť urobiť niečo pre seba a svoju školskú komunitu.

Vzhľadom na charakter vzdelávania a aktuálnu situáciu sa nie je možné do programu prihlásiť. Najneskôr v marci 2022 budeme informovať o prípadnom otvorení nového ročníka a jeho podobe.

Ak patríte medzi učiteľov, ktorí majú potrebu učiť sa niečo nové, posúvať sa vpred a cibriť svoje názory v diskusii s inými ľuďmi podobného zmýšľania, tak ste naša krvná skupina. Ak máte vnútorný pretlak myšlienok a nápadov na zlepšenie svojich hodín, školskej komunity a ambíciu uviesť svoje vízie do praxe, tak sa pridajte k nám. Ak máte chuť nechať sa inšpirovať a zároveň inšpirovať iných, tak už vôbec neváhajte a prihláste sa!

Bezplatný ročný vzdelávací a zároveň praktický kurz zostavený z 6 pobytových workshopov. Medzi témy, ktorým sa na Komenského inštitúte venujeme patria napríklad Posilnení učitelia – vízia a moc, zážitková pedagogika a interaktívne učenie, riešenie konfliktov v školskom prostredí, kritické myslenie, či nenásilná komunikácia. Účastníkov do každej z tém uvedie pozvaný lektor alebo lektorka, špička vo svojom odbore. Výučba prebieha formou zážitkových a praktických aktivít či diskusií a prednášok. V Komenského inštitúte kladieme veľký dôraz na vytvorenie individuálneho prístupu a preto vás bude v ročníku len 20.

Nie. Komenského inštitút sa zameriava na rozvoj pedagogických zručností učiteľov a zlepšenie situácie školstva prostredníctvom praktických riešení realizovaných účastníkmi programu.

Tri dni Teambuildingu a mentoringu (júl), jeden týždeň Letnej školy (august), 4 predĺžené víkendy (október, november, február, apríl) a približne 8 hodín online diskusii. Okrem toho treba rátať s tým, že sa budete priebežne venovať realizácii svojho pedagogického projektu a čítaniu materiálov na témy workshopov.

Skúsený človek z praxe, väčšinou z radov našich absolventov, ktorý podporuje učiteľov počas ich práce na pedagogických projektoch. V Komenského inštitúte sme sa rozhodli investovať do vzdelávania našich absolventov v mentorských a koučingových zručnostiach. Tie potom využívajú pri sprevádzaní účastníkov ročného programu aj vo svojich školách.

Účasť na workshope Teambuilding a projektový manažment a na Letnej škole je pre všetkých účastníkov povinná, absencia na jednom z pobytových workshopov je možná.

Žiaľ nie. Štúdium je koncipované ako celok a nie je možné zúčastniť sa len jeho časti. Odporúčame však navštíviť naše verejné akcie pre učiteľov, ako napríklad konferenciu Pedagogickí hrdinovia.

Nie, žiadne teoretické skúšky sa na záver ročníka nerobia. Dôraz kladieme na praktickú časť – realizáciu a prezentáciu výsledkov vybraného pedagogického projektu.

Áno. Po úspešnom splnení všetkých požiadaviek dostanú účastníci Komenského inštitútu doklad o absolvovaní ročného vzdelávania.

Vysokoškolskí študenti učiteľských smerov majú možnosť po úspešnom absolvovaní získať ECTS kredity. Pre učiteľov však túto možnosť nemáme, pretože nie sme program akreditovaný Ministerstvom školstva a z tohto dôvodu kredity neudeľujeme.

Komenského inštitút je podporovaný partnerskými spoločnosťami, ktorým záleží na stave nášho školstva. Vďaka tomu je štúdium bezplatné. Účastníci programu dokonca majú finančnú podporu na realizáciu svojho pedagogického projektu.

Nie. Cestovné náklady, rovnako ako ubytovanie, strava a kurzovné sú hradené partnermi projektu.