Akreditované inovačné vzdelávanie

Koučovací prístup a koučovacie rozhovory majú v školskom prostredí obrovský potenciál. Potvrdil to aj ročný výcvik našich absolventov a absolventiek Komenského inštitútu, ktorí sa stali mentormi a mentorkami pre svojich kolegov v našich programoch.

Kde všade využijete koučovací prístup?

Mať zažitú štruktúru rozhovoru, vedieť sa správne pýtať, čítať medzi riadkami, pomáhať odhaliť potenciál, podporiť partnera v rozhovore v preberaní zodpovednosti či doviesť k hlbokým uvedomeniam. 

To všetko koučing a koučovací prístup dokáže, a preto patrí do moderného prístupu k vzdelávaniu.

Pre koho je 8-mesačný výcvik určený?

 • aktívnym učiteľom a učiteľkám
 • školským psychológom a psychologičkám
 • vedúcim a iným pracovníkom/čkam základných, stredných a vysokých škôl. 

Osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania získajú účastníci na základe oprávnenia v súlade s § 67 ods. 7 písm.   d) zákona č. 138/2019 Z. z.: učiteľ/ka materskej školy, učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy, učiteľ/ka druhého stupňa základnej školy, učiteľ/ka strednej školy, učiteľ/ka základnej umeleckej školy, učiteľ/ka jazykovej školy, vychovávateľ/ka. Náklady vzniknuté s poplatkom za vzdelávanie si môžete preplatiť z príspevku na profesijný rozvoj, ktorý je viazaný na plán obnovy. Viac informácií TU.

Vzdelávanie vychádza z medzinárodne uznávaných kompetencií kouča podľa najväčšej celosvetovej profesijnej organizácie koučov – International Coaching Federation.

 

 • Aké sú princípy koučingu a v čom sa líši od iných profesií napríklad aj mentoringu
 • Aká je základná štruktúra koučovacieho rozhovoru
 • Ako sa správne pýtať
 • Aké sú rôzne koučovacie nástroje a ako ich využívať
 • Ako správne nastavovať cieľ stretnutia (tzv. kontrakt) alebo dlhodobé ciele s koučovaným
 • Ako viesť koučovaných k hlbšiemu uvedomeniu a preberaniu zodpovednosti
 • Aké sú etické zásady pri koučovacom rozhovore
 • Čo predstavujú jednotlivé kompetencie kouča podľa ICF
 • Ako využívať koučovací prístup aj pri spätnej väzbe a hospitácii
 • Ako viesť koučovaného k reálnej zmene a krokom na jej uskutočnenie

Všetko to bude veľmi praktické, plné interaktívnych cvičení. Veľa budeme skúšať sami na sebe, reflektovať, diskutovať a učiť sa tak, aby to bolo v bezpečnom prostredí, išlo sa do hĺbky, ale bola pri tom aj dobrá atmosféra a sranda.

Harmonogram výcviku

Keďže koučovací prístup sa nedá naučiť inak, ako praxou, je vzdelávanie nastavené ako viacfázove s úlohami v medzifáze. Konkrétne:

 • Prvá fáza (prezenčne) – 16. - 19. november 2023
 • Druhá fáza – koučovanie v medzifáze
 • Tretia fáza (online) – 9. - 10. február 2024 (3 hodiny doobeda, 3 hodiny poobede)
 • Štvrtá fáza – koučovanie v medzifáze
 • Piata fáza (prezenčne) – 12. - 14. apríl 2024
 • Šiesta fáza – podpora prenosu do praxe a mentoring (2 online stretnutia po 3 hodinách alebo prezenčne termín a formu si dohodneme spoločne)

Kurz svojim rozsahom spĺňa podmienky a je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie podľa § 56, ods. 4, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Pedagóg po jeho absolvovaní je tak v súlade s plánom profesijného rozvoja oprávnený žiadať 3 % príplatok za profesijný rozvoj.

Po ukončení výcviku získate certifikát o absolvovaní akreditovaného inovačného vzdelávania. Podmienkou je absolvovanie min. 90% z celkovej časovej dotácie programu a prax v medzifázach minimálne 10 hodín (časť absolvujete už počas výcviku).

Súčasťou vzdelávania je aj podporný materiál.

Podmienky účasti a organizačné informácie

Cena

Je zložená z dvoch častí:

 • Program: 420 eur (vrátane DPH, zahŕňa lektorné a organizačné náklady)
 • Ubytovanie a strava: 205 eur (vrátane DPH, zabezpečené vo Vzdelávacom centre Zaježová)

Cena zahŕňa len základné organizačné náklady spojené s realizáciou výcviku. Platíte neporovnateľne menej ako pri komerčných kurzoch. Ako bonus navyše získate mentorskú príručku Komenského inštitútu.

Prihlasovanie

Prihláste sa vyplnením TOHTO FORMULÁRA. Prihlasovanie je otvorené do 30.9.2023.

Účastníkov budeme vyberať na základe kompletne vyplnenej prihlášky. Potvrdenie vybratia do výcviku vám oznámime do 6.10.2023. Zároveň obdržíte aj podklady pre úhradu účastníckeho poplatku, ktorý bude potrebné uhradiť v priebehu októbra 2023.

Výcvik je nutné absolvovať kompletný – nie je možné zúčastniť sa len časti. V prípade ukončenia účasti výcviku z vlastného rozhodnutia poplatok nevraciame.

Miesto konania prezenčného vzdelávania

Dve stretnutia sa uskutočnia vo Vzdelávacom centre Zaježová, vzdielanom cca 30 km od Zvolena (www.centrumzajezova.sk). Podrobné informácie vám zašleme s potvrdením o vybratí do výcviku.


V prípade pokračovania opatrení ohľadom covid-19 bude prezenčné vzdelávanie prebiehať na základe aktuálnych opatrení a obmedzení. V prípade, že nebude možné zorganizovať niektoré zo živých stretnutí, vzdelávanie bude prebiehať online.

Kto je lektorom výcviku

Programom vás prevedie skúsený ACC lektor a kouč Tomáš Pešek, s ktorým v rámci Komenského inštitútu dlhodobo spolupracujeme. Tomáš, okrem toho že je výborný lektor je aj medzinárodne certifikovaný kouč, s viac ako 500 odkoučovanými hodinami a viac ako 10 ročnou praxou. Viedol viacero úspešných koučovacích výcvikov vrátane výcviku mentorov Komenského inštitútu a oblasť vzdelávania mu je veľmi blízka. Zároveň sa angažuje v profesionálnej koučovacej komunite ako člen predsedníctva slovenskej pobočky najväčšej celosvetovej organizácie koučov ICF. Ako jediný na Slovensku v roku 2021 získal globálnu cenu ICF Young leader award za prínos k rozvoju koučovacej komunity.

Viac informácií o Tomášovi na https://www.icf.sk/koucing-sekcia/64-pesek-tomas

Čo hovoria naši absolventi

 

Referencie

Zdieľajte: