Žiak učiteľom

Aj na vašej škole sa na hodinách môže stať žiak učiteľom! Projekt zameraný na vzbudenie záujmu starších žiakov ZŠ o dianie na škole a zapojenie týchto žiakov do riešenia reálnych problémových situácií. Ide o vedomú prácu s formovaním ich postojov pri aktivitách zameraných na pomoc mladším spolužiakom s iným […]

Výzvy šité na mieru

Projekt sa zameriava na poznávanie silných stránok osobnosti žiaka so zdravotným znevýhodnením. Ponúka metodický návod, ako systematicky a plánovane rozvíjať žiaka v 6 oblastiach ako sú domáce a sebaobslužné práce, slovenčina, matematika, pohybová, zmysluplné trávenie voľného času. Vychádza z overených aktivít, ktoré realizovali a zdokumentovali rodičia žiakov v ich prirodzenom […]

Do regionálnych DEJ-OV

Cieľom projektu bolo cez spoluprácu učiteľov a školských parlamentov základných škôl v regióne inovovať vzdelávanie žiakov v humanitných predmetoch (dejepis a občianska náuka). A to pomocou zaškolenia učiteľov v téme tvorby zážitkových outdoorových hier. Vytvorené zážitkové outdoorové hry boli kľúčom k iniciovaniu nielen spolupráce medzi učiteľmi a […]

Liga nápadov – Moja škola a JA

Liga nápadov – Moja škola a JA má tri rozmery. Liga nápadov, teda nápady akcií, ktoré si vymyslia samotní žiaci a počas roka ich realizujú, učia sa pritom plánovať, organizovať, vyhodnocovať riziká, pracovať v tíme, rešpektovať sa navzájom, majú možnosť sa realizovať v tom, čo […]

Hlavou múr neprerazíš. Srdce je dôležité.

Zámerom projektu bolo zvýšiť záujem o samostatné a bádateľské riešenia reálnych problémov zo života u žiakov gymnázia aj prostredníctvom inovatívnych metód práce na hodine a zavedenie spolupráce s rodičmi žiakov, absolventmi školy, inými školami a odborníkmi z firiem, aby boli žiaci čo najlepšie pripravení pre […]

Šťastní v objatí prírody

Hlavnou víziou projektu bolo zlepšiť klímu v II.triede a Školskom klube, prostredníctvom zmeny prostredia, v ktorom žiaci trávia spoločný čas. Upraviť  triedu redukovaním nábytku, výzdoby a následne implementovaním prírodných materiálov a zelene. Cielenými aktivitami zapojiť žiakov, rodičov a učiteľov s cieľom posilniť vzájomné vzťahy medzi […]

Poviem ti, čím žijem

Cieľom projektu bolo zlepšiť komunikačné schopnosti maďarských žiakov v slovenskom jazyku.  Po úvodnej diagnostike sa zistilo, že úroveň jazykových schopnosti žiakov je na rôznej úrovni. Kým niektorí mali nedostatky s porozumením, iní už aktívne používali slovenčinu ako druhý jazyk. Vypracovaním diferencovaných úloh, ktoré rešpektujú individuálnu […]

EmpaTY + JA

Cieľom projektu projektu je poskytnúť žiakom 3., 4. ročníka v ŠKD a 7. ročníka ZŠ viac priestoru na triednických hodinách, hodinách SJL, v ŠKD a mimo vyučovania na poznávanie svojich emócií a emócií svojich spolužiakov, na ich pomenovanie a pochopenie, na odkomunikovanie pocitov svojmu okoliu. […]

Wellbeing učiteľov alebo Na učiteľoch (nám) záleží

Zámerom projektu bolo vytvoriť kultúru wellbeingu a podporenie psychickej odolnosti učiteľov. Učitelia sú pod neustálym tlakom a hodnotením spoločnosti. K tomu, aby podávali výkon, musia byť aj oni sami v pohode. Musia rozumieť sebe, svojmu prežívaniu, mali by ovládať zručnosti, ktoré im pomáhajú budovať ich […]

On-line a off-line nástroje v odbornom výcviku

Pedagogický projekt je zameraný na digitálne nástroje a ich využitie vo vyučovaní odborného výcviku na SOŠ. Náročnosť odborných predmetov je dôležité žiakom zatraktívniť aj cez prístupy k vyučovaniu rozvíjajúce soft skills žiakov prostredníctvom moderných online a offline nástrojov. Vďaka nim sa žiak zapája do aktivít […]