Liga nápadov – Moja škola a JA

Liga nápadov – Moja škola a JA má tri rozmery. Liga nápadov, teda nápady akcií, ktoré si vymyslia samotní žiaci a počas roka ich realizujú, učia sa pritom plánovať, organizovať, vyhodnocovať riziká, pracovať v tíme, rešpektovať sa navzájom, majú možnosť sa realizovať v tom, čo […]

Šťastní v objatí prírody

Hlavnou víziou projektu bolo zlepšiť klímu v II.triede a Školskom klube, prostredníctvom zmeny prostredia, v ktorom žiaci trávia spoločný čas. Upraviť  triedu redukovaním nábytku, výzdoby a následne implementovaním prírodných materiálov a zelene. Cielenými aktivitami zapojiť žiakov, rodičov a učiteľov s cieľom posilniť vzájomné vzťahy medzi […]

EmpaTY + JA

Cieľom projektu projektu je poskytnúť žiakom 3., 4. ročníka v ŠKD a 7. ročníka ZŠ viac priestoru na triednických hodinách, hodinách SJL, v ŠKD a mimo vyučovania na poznávanie svojich emócií a emócií svojich spolužiakov, na ich pomenovanie a pochopenie, na odkomunikovanie pocitov svojmu okoliu. […]

Nech ruky zhotovia, čo srdce miluje

Cieľom projektu bolo zlepšenie jemnej motoriky u žiakov šiesteho a siedmeho ročníka základnej školy prostredníctvom poznávania a rozvíjania remesiel typických pre región hornej Oravy. Žiaci sa počas roka priebežne zoznamovali s remeslami typickými pre ich región, čím rozvíjali jemnú motoriku i poznanie regiónu. Aktivity boli […]

Knižní influenceri

Cieľom pedagogického projektu bolo ukázať žiakom šiesteho ročníka, že čítanie nemusí byť záležitosťou minulého storočia. Influenceri deti presviedčajú o užitočnosti všetkého možného, prečo by ich nemohli presvedčiť o užitočnosti čítania? Projekt má dve línie:  v programe POZRI, KTO ČÍTA! ponúkame deťom workshopy s čítajúcimi osobnosťami/influencermi […]

Učiť sa nesúhlasiť

Zámerom projektu bolo dať študentom dostatočný priestor na hodinách slovenského jazyka, aby mohli sami premýšľať, diskutovať a vytvárať si vlastné názory a nemali obavu vyjadrovať svoj názor.  Zároveň sa mali počas trvania projektu naučiť správne argumentovať, kultivovať svoj jazykový prejav a naučiť sa nesúhlasiť (konštruktívne […]

V triedach bez dverí sa lepšie dýcha

Projekt “V triedach bez dverí sa lepšie dýcha” riešil prepojenie a budovanie vzťahov medzi jednotlivými triedami školy tak, aby sme uľahčili a riadili proces spoznávania sa neznámych detí medzi sebou bez toho, aby vznikali tábory “my” a “oni” a vytvorili sme skupinu žiakov, ktorí sa […]

Deň pre školu

Zámerom projektu bolo získať a v praxi overiť platformu www.denproskolu.cz pre Slovenskú republiku ako nástroja na prepojenie spolupráce sveta praxe s teóriou na školách. Podarilo sa: Vytvoriť databázu najmenej slovenských dobrovoľníkov na platforme www.denproskolu.cz, ako nástroj zapojenia verejnosti do riešenia problémov vo vzdelávaní, zníženia nedostatku […]

Medzi riadkami

Projekt Medzi riadkami sa zameriava na zatraktívnenie čítania a zlepšenie zručností v oblasti čitateľskej gramotnosti. Dá sa rozdeliť na dve línie: jedna je zameraná na metakognitívne čitateľské stratégie, vďaka ktorým sa žiaci naučili efektívne čítať a pracovať s textom. Žiaci si počas celého roka viedli […]

Naučme sa spolu, ako môžeme byť lepší

Projekt je zameraný na formatívne hodnotenie žiakov, žiakov navzájom, ale aj učiteľov. Projektom sa dokázalo, že žiaci dosahujú lepšie výsledky z testov, pretože sú hodnotení, až keď máme overené, že majú učivo zvládnuté. Projekt bol realizovaný s vybranými žiakmi piateho ročníka. Technikami formatívneho hodnotenia sa […]