Škola: ZŠ Márie Rázusovej-Martákovej, Liptovský Mikuláš
Miesto: Liptovský Mikuláš
Ročník: 2022/2023
Kategórie: osobnosť žiaka, prvý stupeň ZŠ, žilinský kraj

Liga nápadov – Moja škola a JA má tri rozmery. Liga nápadov, teda nápady akcií, ktoré si vymyslia samotní žiaci a počas roka ich realizujú, učia sa pritom plánovať, organizovať, vyhodnocovať riziká, pracovať v tíme, rešpektovať sa navzájom, majú možnosť sa realizovať v tom, čo ich baví. Ďalší rozmer je komunitný, “Moja škola”, s cieľom prepojiť rôzne skupiny ľudí v meste, propagovať dobrovoľnícku prácu, vytvárať komunitu s rodičmi a širším okolím. Posledný rozmer je “JA” – kde stredobod je žiak, ktorý sa cíti prijatý, rešpektovaný, je spokojný sám so sebou, pozná svoje silné a slabé stránky, pracuje na rozvíjaní svojich schopností, sebapoznania, sebaúcty. Zároveň všetky aktivity, hry, akcie, ktoré sú súčasťou konceptu Ligy nápadov – Moja škola a JA vedú k prevencii nežiaducich prejavov správania žiakov. Rozvíjajú súcit, empatiu, pocit spolupatričnosti, kritické myslenie. 

Ak je žiak v škole šťastný, cíti sa prijatý, dostane možnosť zažívať úspech, eliminuje sa stres, ktorý je často spúšťačom problémov. Šťastný a spokojný žiak má tak lepší vzťah ku škole, okoliu a tiež k sebe samému. 

Materiály na stiahnutie:

Denníček Metodika