Autor: Jana Slamená
Škola: ZŠ s MŠ, Krásna Lúka
Miesto: Krásna Lúka
Ročník: 2022/2023
Web projektu: Reportáž
Kategórie: druhý stupeň ZŠ, osobnosť žiaka, prešovský kraj, prvý stupeň ZŠ

Hlavnou víziou projektu bolo zlepšiť klímu v II.triede a Školskom klube, prostredníctvom zmeny prostredia, v ktorom žiaci trávia spoločný čas. Upraviť  triedu redukovaním nábytku, výzdoby a následne implementovaním prírodných materiálov a zelene. Cielenými aktivitami zapojiť žiakov, rodičov a učiteľov s cieľom posilniť vzájomné vzťahy medzi týmito troma entitami. Inšpiráciou a motiváciou mi boli časté vychádzky a hry v prírode, kde žiaci dokázali fungovať ako tím bez hádok, nadávok a vyčleňovania zo skupiny. Práve takúto spolupracujúcu a pokojnú atmosféru som túžila priniesť priamo do triedy.

Jednou z najefektívnejších aktivít, ktoré pomohli k zlepšeniu celkovej klímy je zavedenie ranných kruhov v triede a popoludňajších kruhov v školskom klube. Aktivity je možné aplikovať prispôsobene v každom kolektíve.