Škola: Základná škola, Drienov
Miesto: Drienov
Ročník: 2022/2023
Web projektu: Blog EmpaTY+JA
Kategórie: anglický jazyk, druhý stupeň ZŠ, etická výchova, občianska náuka, osobnosť žiaka, prvý stupeň ZŠ, slovenský jazyk

Cieľom projektu projektu je poskytnúť žiakom 3., 4. ročníka v ŠKD a 7. ročníka ZŠ viac priestoru na triednických hodinách, hodinách SJL, v ŠKD a mimo vyučovania na poznávanie svojich emócií a emócií svojich spolužiakov, na ich pomenovanie a pochopenie, na odkomunikovanie pocitov svojmu okoliu.

Zámerom bolo trénovať empatiu žiakov pomocou špecifických aktivít v jednotlivých kolektívoch žiakov ZŠ. Pri plánovaní projektu som vychádzala z tvrdenia, že na to, aby dieťa mohlo porozumieť emóciám druhých, musí si najprv vedieť uvedomiť tie svoje. A čím je dieťa otvorenejšie k vnímaniu vlastných pocitov, tým lepšie ich dokáže rozpoznať a pochopiť u detí a dospelých vo svojom okolí.

Pomocou celoročného trénovania sebapoznania a empatie vďaka aktivitám a hrám sa u žiakov vytvoril návyk každý deň sa aspoň na chvíľu zamyslieť nad tým ako sa majú a prečo sa takto cítia, a rovnako návyk vnímať pocity svojich spolužiakov, čo je dôležitou súčasťou budovania duševného zdravia detí.