Bavme sa angličtinou

Cieľom tohto projektu bolo priblížiť žiakom štvrtého ročníka ZŠ krásu angličtiny. Odstrániť ich bariéry pri rozprávaní v anglickom jazyku a tým zvýšiť obľúbenosť predmetu. Ukázať im, že aj keď budú rozprávať pomaly a s chybami, bude im porozumené. Hrami, komunikáciou a autentickosťou im ich motivovať […]

Škola finančnej gramotnosti – Veľkí malým

Základom môjho projektu “Škola finančnej gramotnosti – Veľkí malým” je rovesnícke učenie. Cieľom projektu bolo rozvinúť komunikačné zručnosti, tvorivosť a kreativitu vybranej skupiny žiakov našej školy. Žiaci si osvojili základy lektorovania a na chvíľu sa stali odborníkmi v oblasti finančnej gramotnosti a filantropmi. Spoznali profesiu […]

Kto som, kam kráčam?

Projektom “Kto som, kam kráčam?” som chcel dosiahnuť zmenu práce triedneho učiteľa v štyroch vybraných triedach (I.B, kvinta, II.B, sexta) s orientáciou na systematickosť práce triedneho učiteľa so žiakmi, individualizáciu práce s jednotlivými žiakmi a zvýšenie sebapoznania každého žiaka a cieľavedomosti žiakov vybraných tried. Spracoval […]

Dobrí holubi sa vracajú

Cieľom môjho projektu Dobrí holubi sa vracajú bolo vytvoriť model spolupráce s dobrovoľníkmi predovšetkým z radov absolventov školy. Tí by zabezpečili doplnkové rovesnícke vzdelávanie najmä v oblasti informatiky, techniky, prírodovedných predmetov a kariérnej výchovy.  V rámci projektu sme počas vyučovania realizovali praktické workshopy. Boli to […]

7 návykov úspešnej odbornej školy

Spoločenská situácia, rozvoj technológií, či rýchlo sa meniaci svet ukazujú, že odborné školstvo sa potrebuje zamerať aj na hodnoty a osobnostný rozvoj. Svojim projektom som chcela nenásilne implementovať hodnotové vzdelávanie v odbornej výučbe na strednej odbornej škole, prostredníctvom metódy “7 návykov”. Aktivity projektu boli zamerané […]

Čítanie radosťou nie starosťou

Projekt Čítanie s radosťou je súhrnom aktivít zameraných na podporu pozitívneho vzťahu k čítaniu, rozvoju čítania a interpretácie, vyjadrovania sa o obsahu textu. Aktivity sa snažia čo najmenej zamestnávať vyučujúceho a dať čo najväčší priestor pre realizáciu žiakom. Východiskom tohto prístupu je fakt, že čítanie je dôležitým zdrojom nových informácií […]