Žiak učiteľom

Aj na vašej škole sa na hodinách môže stať žiak učiteľom! Projekt zameraný na vzbudenie záujmu starších žiakov ZŠ o dianie na škole a zapojenie týchto žiakov do riešenia reálnych problémových situácií. Ide o vedomú prácu s formovaním ich postojov pri aktivitách zameraných na pomoc mladším spolužiakom s iným […]

Hlavou múr neprerazíš. Srdce je dôležité.

Zámerom projektu bolo zvýšiť záujem o samostatné a bádateľské riešenia reálnych problémov zo života u žiakov gymnázia aj prostredníctvom inovatívnych metód práce na hodine a zavedenie spolupráce s rodičmi žiakov, absolventmi školy, inými školami a odborníkmi z firiem, aby boli žiaci čo najlepšie pripravení pre […]

On-line a off-line nástroje v odbornom výcviku

Pedagogický projekt je zameraný na digitálne nástroje a ich využitie vo vyučovaní odborného výcviku na SOŠ. Náročnosť odborných predmetov je dôležité žiakom zatraktívniť aj cez prístupy k vyučovaniu rozvíjajúce soft skills žiakov prostredníctvom moderných online a offline nástrojov. Vďaka nim sa žiak zapája do aktivít […]

Škola finančnej gramotnosti – Veľkí malým

Základom môjho projektu “Škola finančnej gramotnosti – Veľkí malým” je rovesnícke učenie. Cieľom projektu bolo rozvinúť komunikačné zručnosti, tvorivosť a kreativitu vybranej skupiny žiakov našej školy. Žiaci si osvojili základy lektorovania a na chvíľu sa stali odborníkmi v oblasti finančnej gramotnosti a filantropmi. Spoznali profesiu […]

Kto som, kam kráčam?

Projektom “Kto som, kam kráčam?” som chcel dosiahnuť zmenu práce triedneho učiteľa v štyroch vybraných triedach (I.B, kvinta, II.B, sexta) s orientáciou na systematickosť práce triedneho učiteľa so žiakmi, individualizáciu práce s jednotlivými žiakmi a zvýšenie sebapoznania každého žiaka a cieľavedomosti žiakov vybraných tried. Spracoval […]

Učiť sa nesúhlasiť

Zámerom projektu bolo dať študentom dostatočný priestor na hodinách slovenského jazyka, aby mohli sami premýšľať, diskutovať a vytvárať si vlastné názory a nemali obavu vyjadrovať svoj názor.  Zároveň sa mali počas trvania projektu naučiť správne argumentovať, kultivovať svoj jazykový prejav a naučiť sa nesúhlasiť (konštruktívne […]

Deň pre školu

Zámerom projektu bolo získať a v praxi overiť platformu www.denproskolu.cz pre Slovenskú republiku ako nástroja na prepojenie spolupráce sveta praxe s teóriou na školách. Podarilo sa: Vytvoriť databázu najmenej slovenských dobrovoľníkov na platforme www.denproskolu.cz, ako nástroj zapojenia verejnosti do riešenia problémov vo vzdelávaní, zníženia nedostatku […]

Medzi riadkami

Projekt Medzi riadkami sa zameriava na zatraktívnenie čítania a zlepšenie zručností v oblasti čitateľskej gramotnosti. Dá sa rozdeliť na dve línie: jedna je zameraná na metakognitívne čitateľské stratégie, vďaka ktorým sa žiaci naučili efektívne čítať a pracovať s textom. Žiaci si počas celého roka viedli […]

Naučme sa spolu, ako môžeme byť lepší

Projekt je zameraný na formatívne hodnotenie žiakov, žiakov navzájom, ale aj učiteľov. Projektom sa dokázalo, že žiaci dosahujú lepšie výsledky z testov, pretože sú hodnotení, až keď máme overené, že majú učivo zvládnuté. Projekt bol realizovaný s vybranými žiakmi piateho ročníka. Technikami formatívneho hodnotenia sa […]

7 návykov úspešnej odbornej školy

Spoločenská situácia, rozvoj technológií, či rýchlo sa meniaci svet ukazujú, že odborné školstvo sa potrebuje zamerať aj na hodnoty a osobnostný rozvoj. Svojim projektom som chcela nenásilne implementovať hodnotové vzdelávanie v odbornej výučbe na strednej odbornej škole, prostredníctvom metódy “7 návykov”. Aktivity projektu boli zamerané […]