Škola: Spojená škola Novohradská
Miesto: Bratislava
Ročník: 2022/2023
Kategórie: bratislavský kraj, druhý stupeň ZŠ, občianska náuka, osobnosť žiaka, slovenský jazyk, stredné školy

Zámerom projektu bolo dať študentom dostatočný priestor na hodinách slovenského jazyka, aby mohli sami premýšľať, diskutovať a vytvárať si vlastné názory a nemali obavu vyjadrovať svoj názor.  Zároveň sa mali počas trvania projektu naučiť správne argumentovať, kultivovať svoj jazykový prejav a naučiť sa nesúhlasiť (konštruktívne diskutovať, nie hádať sa; tolerovať názor niekoho iného). 

Všetky aktivity sa dajú univerzálne použiť na väčšine predmetov, stačí, ak si ich učiteľ zakomponuje do svojho učiva.