Škola: ZŠ s MŠ J. A. Komenského, Bratislava
Miesto: Bratislava
Ročník: 2022/2023
Web projektu: Podcast
Kategórie: bratislavský kraj, druhý stupeň ZŠ, etická výchova, slovenský jazyk, stredné školy

Aj na vašej škole sa na hodinách môže stať žiak učiteľom!

Projekt zameraný na vzbudenie záujmu starších žiakov ZŠ o dianie na škole a zapojenie týchto žiakov do riešenia reálnych problémových situácií. Ide o vedomú prácu s formovaním ich postojov pri aktivitách zameraných na pomoc mladším spolužiakom s iným materinským jazykom ako slovenským. Nie je to „len“ pomocná ruka pri zlepšení komunikačných zručností, ale aj pomoc so začlenením sa do školskej komunity. 

Deviataci sa zhostili úlohy na vysokej úrovni a majú veľmi pekné a kreatívne nápady, ktorými motivovali deti 1.stupňa inej národnosti rozvíjať si slovnú zásobu a potrebné frázy v bežnom živote. Okrem toho, si zažili aktivity a stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi, aby sami mohli rásť a rozvíjať svoju osobnosť. Potenciál projektu vidíme v rozvoji medziročníkových vzťahov a vnímania školy ako komunity, kde si žiaci vedia navzájom pomôcť a byť jeden pre druhého vzorom a oporou.

Materiály na stiahnutie:

Metodika