Wellbeing učiteľov alebo Na učiteľoch (nám) záleží

Zámerom projektu bolo vytvoriť kultúru wellbeingu a podporenie psychickej odolnosti učiteľov. Učitelia sú pod neustálym tlakom a hodnotením spoločnosti. K tomu, aby podávali výkon, musia byť aj oni sami v pohode. Musia rozumieť sebe, svojmu prežívaniu, mali by ovládať zručnosti, ktoré im pomáhajú budovať ich […]

On-line a off-line nástroje v odbornom výcviku

Pedagogický projekt je zameraný na digitálne nástroje a ich využitie vo vyučovaní odborného výcviku na SOŠ. Náročnosť odborných predmetov je dôležité žiakom zatraktívniť aj cez prístupy k vyučovaniu rozvíjajúce soft skills žiakov prostredníctvom moderných online a offline nástrojov. Vďaka nim sa žiak zapája do aktivít […]

Aby dejepis bavil

Môj projekt bol zameraný na dejepis v deviatom ročníku, kde je až trojhodinová týždenná dotácia. Vyučovaciu hodinu si predstavujem viac ako učiteľovu prednášku; je skôr miestom, kde vládne pracovný ruch, kde sa diskutuje, pracuje v skupinách, miestom, kde sa žiaci nad udalosťami aj zamýšľajú, porovnávajú so súčasnosťou […]

Dobre fungujúca triedna komunita

Pedagogický projekt zameraný na prepojenie triedneho učiteľa, žiakov a rodičov s cieľom  zlepšiť klímu v triede a snažiť sa spolu fungovať na základe  rešpektu, dôvery a vzájomnej spolupráce. Základom projektu sú pravidelné ranné štvrťhodinové komunity (sedenie v kruhu) venované vytvoreniu triednej dohody, pravidiel (pravdivosť, dôveryhodnosť, […]

Divadlo Fórum – krok za krokom

Divadlo fórum (ďalej len skratka DF) je pomenovanie pre interaktívne inscenačné techniky využívané vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho podstatou je interaktivita hercov s divákmi. Diváci sa stávajú tiež aktérmi hry, sú konfrontovaní s realitou odohrávajúcou sa na javisku, ovplyvňujú dej, prípadne hrajú niektorú z postáv. Prežívajú […]

Programovanie ako ho nepoznáme

Programovanie hardvéru umožňuje študentom vyvíjať hmatateľné produkty. Veľkou výhodou „fyzického zapojenia“ je pohľad na informatiku, ktorý podporuje kreativitu a učenie tým, že do procesu zapája myseľ aj telo. Mojou snahou v pedagogickom projekte bolo ukázať, ako je možné využiť malé programovateľné zariadenie BBC micro:bit vo vzdelávaní. […]