Škola: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch
Miesto: Topoľčany
Ročník: 2017/2018
Kategórie: druhý stupeň ZŠ, etická výchova, nitriansky kraj, občianska náuka, osobnosť žiaka, pedagógovia, praktické vyučovanie, stredné školy

Divadlo fórum (ďalej len skratka DF) je pomenovanie pre interaktívne inscenačné techniky využívané vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho podstatou je interaktivita hercov s divákmi. Diváci sa stávajú tiež aktérmi hry, sú konfrontovaní s realitou odohrávajúcou sa na javisku, ovplyvňujú dej, prípadne hrajú niektorú z postáv. Prežívajú krízové situácie „na vlastnej koži“, pričom sú stále v bezpečí hry. Týmto spôsobom sa učia predchádzať neželaným situáciám v bežnom živote. DF rozvíja kreatívne a kritické myslenie, učí žiakov empatii, asertivite a vedie k objektívnemu riešeniu problémových úloh.

Cieľom metódy je edukatívne pôsobiť na diváka, učiť ho riešiť problémy a ovplyvňovať jeho negatívne návyky a postoje prostredníctvom divadelného predstavenia. Je alternatívnou formou prevencie.

Materiály na stiahnutie:

Divadlo Fórum - Krok za krokom