Škola: SOŠ Polytechnická
Miesto: Nitra
Ročník: 2017/2018
Kategórie: anglický jazyk, druhý stupeň ZŠ, etická výchova, nitriansky kraj, osobnosť žiaka, pedagógovia, prvý stupeň ZŠ, riadenie školy, stredné školy, učiteľské tímy
Mindfulness je vedecky overený koncept, ktorý znižuje stres, napätie a agresivitu, ale takisto prispieva k rozvoju pozitívnych emócií a zlepšuje zdravotný stav. Cieľom mikroprojektu je na hodinách anglického jazyka  formou techník, hier a cvičení počas školského roku 2017/2018 u žiakov ZŠ (2 ročník a 9. Ročník).

 • zaviesť do vyučovacieho procesu prvky mindfulness (mindfulness in school project)
 • zvýšiť u žiakov  schopnosť koncentrácie a pozornosti
 • zatraktívniť a zefektívniť  výchovno-vzdelávací proces
 • zlepšiť u žiakov vzťah ku škole a vzdelávaniu (konkrétne k angličtine)
 • prijať zodpovednosť za vlastné vzdelávanie
 • zlepšiť sociálne kontakty a klímu v triede
 • naučiť žiakov porozumieť emóciám vlastným a druhých
 • zlepšiť osobnú pohodu, radosť zo života a naučiť sa relaxovať

Témy jednotlivých blokov:

 1. Úvod do mindfulness (čo je/čo nie je minfulness a ako mi môže pomôcť)
 2. Hra s pozornosťou (vytrénuj si svoju myseľ)
 3. Skrotenie zvieracej mysle (zvedavosť a láskavosť)
 4. Rozpoznaj svoje obavy (uvedom si, ako sa myseľ s tebou zahráva)
 5. Byť tu a teraz (od reakcie k odpovedi)
 6. Vedomý pohyb (udrž si hlavu na krku)
 7. Zachovaj si odstup (pozoruj myšlienky vo svojej hlave)
 8. V ústrety prekážkam (ako zvládnuť svoje emócie)
 9. Otvor svoje srdce (mindfulness + heartfulness)
 10. Všetko dohromady (zhrnutie)

Výsledkom tohto pilotného projektu je zmena systému vyučovania na hodinách anglického jazyka (primárne) a na základe získaných skúseností následná aplikácia aj na iné predmety v rámci ZŠ.

Na základe porovnania výsledkov pre a post testov by mali žiaci dosahovať preukázateľné zlepšenie v oblasti pozornosti oproti kontrolnej skupine. Učitelia zapojených tried by mali zaznamenať zlepšenie pozornosti na hodinách, klímy v triedach a zníženie prejavov agresívneho správania.