Komenského inštitút chce zabrániť tragédiám: Pripravili sme prúručku na prácu so šikanou

Šikana je prítomná v každej škole a je zbytočné si pred tým zakrývať oči. Naopak, skúsme ju rýchlo rozpoznať a adekvátne reagovať. Z tejto premisy vychádzajú odborníci z Komenského inštitútu Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica,  ktorí spolu so skúseným pedagógom Petrom Humayom vytvorili príručku, ako na šikanu v školách reagovať. „Šikanované deti často nevolajú o pomoc. Dôvody sú rôzne – či už je to pocit hanby, strachu, alebo nízke sebavedomie. Tieto deti zostávajú skryté a bez pomoci. Preto je veľmi dôležité otvárať v triedach a kolektívoch tému šikany a rozprávať sa o nej,“ vraví manažérka Komenského inštitútu CEEV Živica Zuzana Labašová.

Téme šikany sa Komenského inštitút venuje už dlhšie. V minulom školskom roku vytvoril metodickú pomôcku Zóna bez šikany, ktorá má prispieť k k prevencii a odhaleniu šikany hravou formou a so žiakmi o nej diskutovať. „Mnohí učitelia neboli a nie sú odborne pripravení rozpoznať šikanu v školskom prostredí, správne ju vyšetriť, zdokumentovať a vyriešiť do dôsledkov vrátane následného preliečenia všetkých zúčastnených žiakov (obete, svedkov, agresora, celej triedy). Každodenný život od nás vyžaduje, aby sme sa dokázali vysporiadať so šikanou na školách správne a kompetentne,“ dodáva Zuzana Labašová.Aktuálnou novinkou, ktorá má posunúť riešenie tejto témy na vyššiu úroveň je bezplatná metodická príručka pre školy. Napísal ju skúsený pedagóg, absolvent Komenského inštitútu Peter Humay, ktorý má sám so šikanou na škole bohaté skúsenosti.„Šikanovanie a ubližovanie je večnou témou, neexistuje jediná škola, kde by šikana alebo kyberšikana nebola v nejakej forme prítomná. Žiaci túžiaci po uznaní, zvýšení svojej sebahodnoty, mnohokrát pod vplyvom vlastnej frustrácie a vnútorných trápení často siahnu po takomto nevhodnom správaní. Žiaľ, nemáme presné dáta, kde a v akej forme sa šikana vyskytuje a akým spôsobom býva riešená. Ale isto môžeme predpokladať, že najmä v období korony sa výrazne zvýšil pomer kyberšikany k priamej fyzickej šikane v detských či mládežníckych kolektívoch. Návrat do školských lavíc zaznamenal ešte väčšiu potrebu pravidelne a otvorene komunikovať o všetkých témach, ktoré sa nás a žiakov dotýkajú, vrátane šikanovania a ubližovania,“ vysvetľuje motiváciu Peter Humay. 

Príručka má pomôcť nielen pedagógom, ale i rodičom.„Okrem pomenovania základných pojmov ponúka odporúčaný postup pri riešení šikanovania v škole, osvedčené tipy z dobrej školskej praxe, triky ako sa rozprávať o šikane, čo má obsahovať stratégia proti šikane ako pracovať s kartičkami Zóna bez šikany. Kartičky aj metodiku nájdete na webe Komenského inštitútu,“ uzatvára Peter Humay.Zóna bez šikany a metodická príručka prinášajú aj tipy ako predchádzať šikane, odporúčané postupy pri jej riešení, či konkrétne návody na to, ako sa o nej so žiakmi rozprávať.

Viac informácií je k dispozícii tu: https://komenskehoinstitut.sk/zonabezsikany/.

ZÓNA BEZ ŠIKANY

Šikana je všadeprítomná a preto je našou úlohou o nej otvorene hovoriť a spolu so žiakmi, rodičmi a učiteľmi sa jej snažiť efektívne predchádzať.

Mnohí učitelia neboli a nie sú odborne pripravení rozpoznať šikanu v školskom prostredí, správne ju vyšetriť, zdokumentovať a vyriešiť do dôsledkov vrátane následného preliečenia všetkých zúčastnených žiakov (obete, svedkov, agresora, celej triedy). Každodenný život od nás vyžaduje, aby sme sa dokázali vysporiadať so šikanou na školách správne a kompetentne. Tento manuál bol vypracovaný práve za tým účelom.

Metodická príručka slúži ako podporný materiál k metodickej pomôcke na prevenciu proti šikane “ZÓNA BEZ ŠIKANY”.

Mnohé šikanované deti nevolajú o pomoc. Dôvody sú rôzne – či už je to pocit hanby, strachu, alebo nízke sebavedomie. Tieto deti zostávajú skryté a bez pomoci. Preto je veľmi dôležité otvárať v triedach a kolektívoch tému šikany a rozprávať sa o nej.

Príručka bola napísaná učiteľom a mentorom Petrom Humayom a vychádza z kontextu a potrieb pedagógov, ktorým veríme bude slúžiť ako “prvá pomoc” pri riešení prevencie a dôsledkov šikany na škole.

Obsahuje:

 • jasné zadefinovanie pojmov a javov súvisiacich so šikanou
 • tipy ako prechádzať šikane
 • čo by o šikane mali vedieť učitelia aj rodičia
 • odporúčané postupy pri jej riešení
 • konkrétne návody ako sa rozprávať o šikane prostredníctvom metodickej pomôcky “ZÓNA BEZ ŠIKANY”
 • celé postupy na aktivity, ktoré vám pomôžu pri práci s kartičkami

Kartičkovú hru „ZÓNA BEZ ŠIKANY“ si môžete zakúpiť na našom eshope www.zalezi.sk.

Manuál, ako pracovať s kartičkami a s témou šikana je voľne dostupný na stiahnutie. Urobte tak prostredníctvom tlačidla nižšie.

Koučing v školskom prostredí – výcvik pre pedagógov

Koučovací prístup a koučovacie rozhovory majú v školskom prostredí obrovský potenciál. Potvrdil to aj ročný výcvik našich absolventov a absolventiek Komenského inštitútu, ktorí sa stali mentormi a mentorkami pre svojich kolegov v našich programoch.
Využitie je široké, v práci so žiakmi či študentami, na lepšie formatívne hodnotenie, na prácu s kolegami či rodičmi, ale aj ako forma osobného rozvoja, či pre lepšie zvládanie vlastných životných situácií.

Mať zažitú štruktúru rozhovoru, vedieť sa správne pýtať, čítať medzi riadkami, pomáhať odhaliť potenciál, podporiť partnera v rozhovore v preberaní zodpovednosti či doviesť k hlbokým uvedomeniam. To všetko koučing a koučovací prístup dokáže a určite patrí do moderného prístupu k vzdelávaniu. Aj preto sme sa rozhodli priniesť toto dlhodobé vzdelávanie aj vám. 8-mesačný výcvik je určený pre aktívnych pedagógov, školských psychológov, vedúcich a iných pracovníkov základných, stredných a vysokých škôl. Viesť ho bude skúsený ACC kouč a lektor Tomáš Pešek (viac o ňom si môžete prečítať na konci stránky)

Vzdelávanie vychádza z medzinárodne uznávaných kompetencií kouča podľa najväčšej celosvetovej profesijnej organizácie koučov – International Coaching Federation.


Čo sa naučíte:

 • Aké sú princípy koučingu a v čom sa líši od iných profesií napríklad aj mentoringu
 • Aká je základná štruktúra koučovacieho rozhovoru
 • Ako sa správne pýtať
 • Aké sú rôzne koučovacie nástroje a ako ich využívať
 • Ako správne nastavovať cieľ stretnutia (tzv. kontrakt) alebo dlhodobé ciele s koučovaným
 • Ako viesť koučovaných k hlbšiemu uvedomeniu a preberaniu zodpovednosti
 • Aké sú etické zásady pri koučovacom rozhovore
 • Čo predstavujú jednotlivé kompetencie kouča podľa ICF
 • Ako využívať koučovací prístup aj pri spätnej väzbe a hospitácii
 • Ako viesť koučovaného k reálnej zmene a krokom na jej uskutočnenie

Všetko to bude veľmi praktické, plné interaktívnych cvičení. Veľa budeme skúšať sami na sebe, reflektovať, diskutovať a učiť sa tak, aby to bolo v bezpečnom prostredí, išlo do hĺbky, ale bola pri tom aj dobrá atmosféra a sranda. 

HARMONOGRAM VÝCVIKU

Keďže koučovací prístup sa nedá naučiť inak, ako praxou, je vzdelávanie nastavené ako viacfázove s úlohami v medzifáze. Konkrétne: 

 • Prvá fáza (prezenčne) 2. – 5. február 2023
 • Druhá fáza – koučovanie v medzifáze
 • Tretia fáza (online) 31. marec – 1. apríl 2023 (3 hodiny doobeda, 3 hodiny poobede)
 • Štvrtá fáza – koučovanie v medzifáze
 • Piata fáza (prezenčne)2. – 4. júna 2023
 • Šiesta fáza – podpora prenosu do praxe a mentoring (2 online stretnutia po 3 hodinách do augusta 2023 – termín si dohodneme spoločne)

Kurz svojim rozsahom spĺňa podmienky a je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie podľa § 56, ods. 4, Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Pedagóg po jeho absolvovaní je tak v súlade s plánom profesijného rozvoja oprávnený žiadať 3 % príplatok za profesijný rozvoj. 

Po ukončení výcviku získate certifikát o absolvovaní akreditovaného inovačného vzdelávania. Podmienkou je absolvovanie min. 90% z celkovej časovej dotácie programu a prax v medzifázach minimálne 10 hodín (časť absolvujete už počas výcviku).

Súčasťou vzdelávania je aj podporný materiál.

PODMIENKY ÚČASTI A ORGANIZAČNÉ INFO

CENA

Je zložená z dvoch častí:

 • Program: 400 eur (vrátane DPH, zahŕňa lektorné a organizačné náklady)
 • Ubytovanie a strava: 175 eur (vrátane DPH, zabezpečené vo Vzdelávacom centre Zaježová)

Cena zahŕňa len základné organizačné náklady spojené s realizáciou výcviku. Platíte neporovnateľne menej ako pri komerčných kurzoch. Poplatok je možné rozložiť do viacerých splátok. Ako bonus navyše získate mentorskú príručku Komenského inštitútu.

PRIHLASOVANIE

Prebieha do 30. novembra 2022 prostredníctvom tohto formulára.

Účastníkov budeme vyberať na základe kompletne vyplnenej prihlášky. Potvrdenie vybratia do výcviku vám oznámime do 12. decembra 2022. Zároveň obdržíte aj faktúru pre úhradu účastníckeho poplatku, ktorú bude potrebné uhradiť do 9. januára 2023.

Výcvik je nutné absolvovať kompletný – nie je možné zúčastniť sa len časti. V prípade ukončenia účasti výcviku z vlastného rozhodnutia poplatok nevraciame.

MIESTO KONANIA PREZENČNÉHO VZDELÁVANIA

Dve stretnutia sa uskutočnia vo Vzdelávacom centre Zaježová, vzdielanom cca 30 km od Zvolena (www.centrumzajezova.sk). Podrobné informácie vám zašleme s potvrdením o vybratí do výcviku.

V prípade pokračovania opatrení ohľadom covid-19 bude prezenčné vzdelávanie prebiehať na základe aktuálnych opatrení a obmedzení. V prípade, že nebude možné zorganizovať niektoré zo živých stretnutí, vzdelávanie bude prebiehať online.

O LEKTOROVI

Programom vás prevedie skúsený lektor a kouč Tomáš Pešek, s ktorým v rámci Komenského inštitútu dlhodobo spolupracujeme. Tomáš, okrem toho že je výborný lektor je aj medzinárodne certifikovaný kouč, s viac ako 500 odkoučovanými hodinami a viac ako 10 ročnou praxou. Viedol viacero úspešných koučovacích výcvikov vrátane výcviku mentorov Komenského inštitútu a oblasť vzdelávania mu je veľmi blízka. Zároveň sa angažuje v profesionálnej koučovacej komunite ako člen predsedníctva slovenskej pobočky najväčšej celosvetovej organizácie koučov ICF. Ako jediný na Slovensku v roku 2021 získal globálnu cenu ICF Young leader award za prínos k rozvoju koučovacej komunity. Viac informácií o Tomášovi na https://www.icf.sk/koucing-sekcia/64-pesek-tomas 

Vďaka tréningu v mentoringu a koučingu som lepšie spoznal seba, naučil sa viac trpezlivosti počúvať, reagovať na potreby druhých a byť pozorný na to, čo hovoria a naozaj chcú.

Joži Šujak

Tréning s Tomášom mi nielen otvoril dvere do témy koučing a pomohol v mojej profesnej oblasti, ale naučil ma aktívne počúvať, otvoriť srdce, vnímať potreby a sprevádzať človeka procesom hľadania odpovedí. Tento tréning nebol o teórii, bol o praktickom získavaní zručnosti, ktoré sa dajú využiť v akékoľvek oblasti života. Vďaka za odbornosť, podporu a ľudskosť.

Jana Šuchterová

Pre mňa bol koučing krok vpred v komunikácii so žiakmi, ale aj s kolegami, rodinou. Naučil ma klásť správne otázky, ktoré vedú k premýšľaniu. Veľká vďaka, Tomáš.

Ľuba Tomková

V prípade otázok nám napíšte e-mail na: komenskehoinstitut@zivica.sk.

Deti majú jasnú predstavu o Učiteľovi Slovenska: Má mať zmysel pre spravodlivosť a učiť zážitkovo. Poznáte takého? 

Komenského inštitút Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica odštartoval už 5. ročník ocenenia Učiteľ Slovenska tým, že sa spýtal školákov a študentov, ako si predstavujú ideálnu pedagogičku alebo pedagóga. Ich odpovede mali spoločný základ. Perfektný učiteľ by mal byť inšpiratívny, kreatívny, so zmyslom pre humor a rešpektujúci.

„Predstavujem si ho ako učiteľa, ktorý učí s radosťou a záleží mu na jeho žiakoch. Taktiež vie urobiť vyučovacie hodiny zaujímavými. Určite by mal byť empatický, ľudský ku svojim žiakom, skutočne sa o nich zaujímať a mať ich rovnako rád.  Myslím, že aj medzi učiteľmi v našej škole sa nájdu takí, ktorí sa snažia učiť zážitkovo, zapájajú sa do rôznych projektov a súťaží so svojimi žiakmi, motivujú a podporujú ich v tom, venujú sa im vo svojom voľnom čase. Najlepšie sa mi pracuje pri učiteľovi, ktorý vie do vyučovacej hodiny vniesť aj humor. Ten je veľmi dôležitý, aby bola atmosféra v triede, ako aj na hodinách viac uvoľnená,“ vraví 14-ročný Olivér Vajkai, žiak 9. ročníka na ZŠ Ul. pohraničná 9 v Komárne, ktorý je na škole aktívnym environmentalistom, baví ho programovanie a robotika a v týchto oblastiach aj reprezentuje školu na medzinárodnom poli. 

Hanka Noščáková je o trochu staršia, už študuje na Strednej odbornej škole pedagogickej v Bratislave a ešte ako žiačka ZŠ zvíťazila v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie.

„Ideálneho učiteľa si predstavujem ako mentora, ktorý pomáha žiakom rozvíjať poznatky, podporuje ich v tom čo ich baví, vie ich nasmerovať, záleží mu na študentovi ako osobnosti. Mala som šťastie na takého pedagóga, sama na sebe som vnímala, že som sa na jeho hodiny tešila a neprekážalo mi robiť ani práce, ktoré ma možno až tak nebavili. Vedela som, že to nerobím preto, že je to v osnovách, ale preto, aby som lepšie pochopila učivo, aby som sama seba rozvíjala,“ vraví Hanka. 

Podobne opisovali svoju predstavu o ideálnom pedagógovi deti aj v nereprezentatívnom prieskume, ktorý robil Komenského inštitút CEEV Živica.  Cieľom inštitútu je poukazovať na to, že takýchto učiteľov  a učiteliek je na Slovensku dosť a zaslúžia si lepšie spoločenské uznanie. Už 5 rokov tých najlepších objavuje aj ocenenie Učiteľ Slovenska.

„Každá učiteľka či učiteľ, ktorý je odovzdaný svojej práci a nevzdáva to ani napriek nastaveniu súčasného systému, si zaslúži poďakovanie za svoju prácu. Spoločnosť potrebuje vnímať výnimočných pedagógov a ich prínos, a pedagogická verejnosť zas potrebuje pozitívne vzory. Preto sa už päť rokov po sebe pripájame k celosvetovej iniciatíve The Global Teacher Prize a spolu s ďalšími viac ako 40 krajinami sveta organizujeme toto národné ocenenie. Vďaka tomu vieme, že aj naši pedagógovia dokážu konkurovať tým najlepším vo svete. Bohužiaľ o nich počujeme iba málo, a to chceme zmeniť,” hovorí Zuzana Labašová, projektová manažérka Komenského inštitútu, ktorý zastrešuje ocenenie.

Vlaňajšia laureátka ocenenie Učiteľ Slovenska, nemčinárka Alexandra Hučeková, má o výbornom pedagógovi rovnakú predstavu ako deti. 

„Pre mňa je stelesnením vlastností osobnostných aj profesionálnych: ľudskosť, empatia, humor, prirodzenosť a k tomu svedomitosť, kreativita, chuť vzdelávať sa a chuť hľadať cesty, ako svojim učiacim sa pomôcť nielen naučiť sa niečo konkrétne z hodiny, ale aj vytvoriť si pozitívny vzťah k učeniu, vzdelávaniu ako takému,“ dodáva obľúbená učiteľka, ktorá nabáda žiakov, rodičov, ale i pedagógov, ktorí poznajú učiteľa alebo učiteľku, ktorý/á taký/á je, aby ho nominovali na tohtoročné ocenenie Učiteľ Slovenska. 

„Ocenenie Učiteľ Slovenska bolo a je pre mňa a mojich žiakov dôležité ako uznanie odborníkov, že spôsob, ako svoju prácu vykonávam, je správnou cestou. V širšom chápaní je dôležité, že ocenenými učiteľmi dostáva naša spoločnosť isté vzory, a verejnosť si tak môže lepšie vytvoriť obraz o dobrej škole, o dobrom vyučovaní a cez toto ocenenie môže ľahšie formulovať svoje očakávania a diskutovať o nich,“ myslí si Alexandra Hučeková.

Ocenenie Učiteľ Slovenska podporuje Slovak Telekom. Firma si totiž uvedomuje dôležitosť inovatívneho vzdelávanie v súčasnej dobre.

„Ak poviem, že povolanie učiteľ je v posledných rokoch jednou z najnedocenejších profesií na Slovensku, istotne mi dajú viacerí odborníci, ako aj laická verejnosť, za pravdu. Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí za akýchkoľvek okolností dokážu hľadať nové možnosti vo výučbe, byť stále kreatívni, ale hlavne neustále sa vzdelávať a snažiť sa napriek rastúcim nárokom na technologický pokrok, ktorý sa tlačí do vzdelávania, jednoducho držať krok s dobou. Učiteľ je ten, ktorý dokáže študenta nadchnúť a ukázať mu tú správnu cestu v záplave informácii, ktoré sa k nám dostávajú rôznymi cestami. Preto stojíme pri tejto cene od jej vzniku a s hrdosťou podporujeme všetkých pedagógov, aby prostredníctvom svojich vedomostí ukázali študentom tú správnu cestu k vzdelaniu,” uzatvára manažér externej komunikácie a vzťahov s verejnosťou Slovak Telekom Jaromír Uher.

Nominovať pedagogičku alebo pedagóga na ocenenie môže ktokoľvek. Stačí vyplniť formulár na webe Učiteľa Slovenska: https://ucitelslovenska.sk/zapoj-sa/nominuj/. Treba tak spraviť do 6. novembra. Komenského inštitút bude následne nominovaných kontaktovať a ak vyplnia prihlášky, nominačný proces bude uzavretý. Učiteľa Slovenska 2022  napokon vyberie odborná porota.

Učitelia v akcii – nové bloky!

Učitelia v akcii sa tešia vášmu veľkému záujmu, preto prinášame nové vzdelávacie bloky!

Radi by ste si rozšírili vedomosti, osvojili nástroje a dostali rady a tipy, ktoré vám pomôžu:

 • ako rozumieť emóciám detí
 • budovať vnímavú a súcitnú školskú komunitu
 • medzipredmetovo prepájať témy finančnej gramotnosti
 • vyučovať tému financií ľahko a zážitkovo.

Začíname októbrovým blokom s lektorkou emocionálneho vzdelávania, Janette Motlovou a témou “Ako vychovávať vnímavých žiakov a rodičov”.

Ďalší mesačný vzdelávací blok venujeme rozvoju finančnej gramotnosti. “Ako na finančnú gramotnosť prakticky” s lektorom finančnej gramotnosti, Ladislavom Somroňom.

Zažijete praktické ukážky. Vyskúšate si konkrétne príklady a nápady na vyučovanie priamo s deťmi. K dispozícii vám budú skúsení lektori s niekoľkoročnými skúsenosťami. Po absolvovaní bloku získate certifikát o účasti!

Bližšie informácie a možnosť prihlásiť sa tu:  https://komenskehoinstitut.sk/ucitelia-v-akcii/.

Tento projekt môžeme realizovať vďaka nášmu partnerovi 365.bank.

Komenského inštitút odovzdal priamo do rúk pani prezidentky výzvy, prosby a odporúčania mladých ľudí k zmene prístupu vo vzdelávaní

V júni 2021 sme na slovenských školách zrealizovali nereprezentatívny prieskum, v ktorom sme sa opýtali na názor a potreby týkajúce sa slovenského školstva priamo tých, ktorých sa tieto otázky najviac dotýkajú. Pýtali sme sa detí, žiakov a mladých ľudí. Dostali sme viac než 1200 odpovedí.

Žiaci mali možnosť vyjadriť sa okrem iného aj na otázky “AKÁ BY BOLA TVOJA ŠKOLA SNOV?” alebo “CHCEL/A BY SI NIEČO ODKÁZAŤ ĽUĎOM, KTORÍ OVPLYVŇUJÚ SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO?”.

Vyjadrené výzvy, prosby a odporúčania mladých ľudí k zmene prístupu vo vzdelávaní sme pri príležitosti audiencie finalistov ocenenia Učiteľ Slovenska 2021 odovzdali do rúk pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Pretože vzdelávanie by malo reflektovať potreby a požiadavky aktuálneho sveta a pripravovať mladých ľudí na život v 21. storočí.

Samozrejme kvalita vzdelávania závisí od jedného hlavného kľúčového faktora a to ste vy učitelia a učiteľky,” uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

FOTO: Uršula Mičovská

Pani prezidentka pri tejto príležitosti ocenila prácu všetkých učiteľov a ich prínos pre spoločnosť. “To, na čom sa vy podieľate, je nielen odovzdávanie informácii, pretože existuje množstvo spôsobov, ako môžu deti prísť k informáciám, ale to, čo je nenahraditeľné, je váš osobný vklad do toho vzdelávania. A to je tá ďalšia časť toho, k čomu dochádza k interakcii medzi učiteľom a dieťaťom. Odovzdávate im inšpiráciu, vašu motiváciu, odovzdávate im hodnotové posolstvá, učíte ich novým zručnostiam a toto všetko je veľmi dôležité,” povedala vo svojom príhovore prezidentka Zuzana Čaputová.

FOTO: Uršula Mičovská

Prvý reprezentatívny prieskum o začleňovaní ukrajinských detí do škôl: S čím sa boria učitelia?

Komenského inštitút v reprezentatívnom prieskume medzi učiteľmi zistil, že ukrajinské deti má v triede viac ako polovica učiteľov základných škôl zapojených do prieskumu. Tí vnímajú ochotu ukrajinských detí učiť sa po slovensky, ale narážajú na jazykovú bariéru a inú úroveň vedomostí a spôsobilostí týchto žiakov. Na ich efektívne začlenenie by potrebovali podporu v rozvoji ich jazykových zručností ako aj priame poradenstvo a metodické odporúčania. 

Viac ako polovica učiteľov základných škôl učí aspoň jedného ukrajinského žiaka či žiačku. Vyplýva to z veľkého prieskumu Komenského inštitútu, ktorý na reprezentatívnej vzorke viac ako 6-tisíc učiteľov vypracovala agentúra FOCUS a zber dát vznikol v spolupráci s EduPage.

Skúsenosť slovenských učiteľov ukazuje, že deti z Ukrajiny sa úspešne začleňujú do tried. Až 77% pedagógov uviedlo, že ukrajinskí žiaci vytvárajú priateľstvá s neukrajinskými spolužiakmi a podľa 69% učiteľov začínajú deti z Ukrajiny rozumieť slovenskému jazyku. Podľa 70% pedagógov odpovedá väčšina ukrajinských detí na položené otázky avšak vlastné otázky kladie iba 29% týchto žiakov.

Podľa Komenského inštitútu sú pozitívne čísla odrazom toho, že deti, ktoré do slovenských škôl nastúpili, tam išli dobrovoľne. Odhady Inštitútu vzdelávacej politiky (ku koncu apríla 2022) hovoria, že sa vzdeláva iba 37% ukrajinských  detí, ktoré sa nachádzajú na Slovensku. Zvyšok buď neštuduje alebo využíva dištančnú online formu na svojich ukrajinských školách. V prípade materských škôl nastúpila iba tretina detí, ktoré sa ocitli na našom území.

„Náš prieskum ukazuje, že úvodná fáza adaptácie tých detí z Ukraijny, ktoré sa zapojili do vzdelávania prebieha aj vďaka podobnosti jazyka a kultúry pomerne pozitívne, nemôžeme však zabúdať na to, že emocionálna reakcia ľudí utekajúcich z vlastnej krajiny je oneskorená a prvé problémy sa nám ukazujú už aj v prieskume,” hovorí psychologička a programová riaditeľka Komenského inštitútu Zuzana Labašová.

Učitelia poukazujú na výzvy, s ktorými sa u nových žiakov stretávajú: nezáujem ukrajinských žiakov vzdelávať sa v slovenčine (30%),  psychická nepohoda ukrajinských žiakov (21%), trauma vyvolaná vojnou (18%), izolácia ukrajinských detí od zvyšku kolektív (17%) či preťaženie spojené s paralelným vzdelávaním v slovenskej škole aj ukrajinskom vzdelávacom systéme (13%), ale aj absencia zázemia a základných potrieb detí (9%). Negatívne prijatie ukrajinských žiakov triednym kolektívom pozorovalo iba 2% učiteľov.  

Za nezáujmom ukrajinských žiakov vzdelávať sa v slovenskom jazyku vnímame ich obrovskú túžbu vrátiť sa späť domov. Žijú nádejou, že pobyt na Slovensku je dočasný a pri prvej možnej príležitosti majú mnohí záujem sa vrátiť  späť. V stave ohrozenia a neistoty je pre nich pomáhajúca práve komunita a jazyk. Sú nesmierne vďační učiteľom našich škôl, spolužiakom, ktorí im vytvárajú čo najprijímajúcejšie podmienky. V odborných činnostiach pracujeme s podporou, motiváciou a hľadáme riešenia rôznych situácií,” hovorí Jana Lednická, riaditeľka Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava 3, ktorej tím podpory pre Ukrajinu sa skladá z psychologičiek, pracujúcich na školách s deťmi práve z ukrajinských rodín, prípadne tieto rodiny vyhľadávajú ich odborné činnosti priamo v CPPPaP.

Učitelia, ktorí prišli do kontaktu s ukrajinskými deťmi vnímajú ako najväčšiu prekážku jazykovú bariéru (85%), a preto by najviac privítali jazykovú podporu pri vzdelávaní (67%) a podporu v oblasti prispôsobenia obsahu vzdelávania, pre žiakov, ktorí neovládajú slovenský jazyk (58%). Z podporných nástrojov, pripravených ministerstvom školstva a jeho  organizáciami pedagógovia doteraz najviac využili metodické usmernenia (54%), odkazy na externé zdroje (31%) a webináre (24%). Najviac im pri vyúčbe ukrajinských žiakov chýba priame poradenstvo (41%).

Ministerstvo školstva aktuálne eviduje v slovenskom vzdelávacom systéme 10 448 ukrajinských detí (údaje k 31.5.2022). „Každé z nich si so sebou do našej krajiny prinieslo svoj unikátny, špecifický príbeh a v ideálnom svete by každé z nich dostalo individuálny prístup. Žiaľ, nedokážeme zacieliť systémové opatrenia na každé jedno z týchto detí samostatne. Práve preto nám však pomáhajú naši partneri, či už sú to priamo riadené organizácie ministerstva a ich aktivity a veľká spolupráca s Detským fondom Organizácie Spojených národov (UNICEF). Prieskum Komenského inštitútu, ktorého výsledky boli prezentované sú pre nás ukazovateľom, ktorý nám pomôže lepšie a adresnejšie zamerať naše opatrenia a pomoc,“ priblížila riaditeľka Odboru inkluzívneho vzdelávania na ministerstve školstva Ivana Drangová.

„Sme radi, že aktivity, ktoré pripravujeme, priamo reagujú na výzvy, pomenované v rámci prieskumu. Pracujeme na tom, aby od začiatku nového školského roka v krajoch pôsobili tímy odborníkov, ktoré budú učiteľom a odborným zamestnancom škôl poskytovať priame metodické poradenstvo. Budú tiež školám poskytovať a sprostredkovávať na mieru šité vzdelávanie pre celé pedagogické kolektívy podľa ich aktuálnych potrieb. Nadväzujeme tým na aktivity, ktoré Štátny pedagogický ústav a Metodicko-pedagogické centrum realizovali už od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine,“ hovorí riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová 

Vďaka spolupráci s UNICEF bude ŠPÚ realizovať napríklad tlač a distribúciu didaktických a učebných materiálov pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka, zabezpečenie služby tlmočenia pre školy pri komunikácií s rodičmi či organizovanie jazykových kurzov pre ukrajinských učiteľov, čo im umožní zamestnať sa na pozíciách pedagogických zamestnancov na Slovensku. 

Podľa Komenského inštitútu je začlenenie ukrajinských detí do nášho vyučovacieho procesu veľkou výzvou. „Aby to prebehlo úspešne, je potrebné nastaviť kvalitnú stratégiu, ktorá sa zameriava nielen na adaptáciu ukrajinských detí, ale aj na podporu učiteľov v rámci tohto procesu. Dáta z aktuálneho prieskumu preto posunieme rezortu školstva na  ďalšiu systematickú prácu s nimi,” dodáva na záver Zuzana Labašová z Komenského inštitútu.

Pripravujeme letné školy

Milí priatelia!

Pozývame vás načerpať energiu a nové podnety. Zažiť množstvo AHA momentov a vyzbrojiť sa inovatívnymi metódami a postupmi, ktoré vám uľahčia naplánovať si školský rok 2022/2023. Spojte príjemné s užitočným. Pod vedením TOP lektorov zažijete inšpiratívne workshopy, ktoré reflektujú vzdelávanie v 21. storočí a zrelaxujete sa v nádhernom prostredí Hút pri Zuberci a Zaježovej.

Môžete sa prihlásiť na tieto letné školy:

Letná škola Huty: 9. – 13.7.2022 – viac info TU

Letná škola MAMAT: 13. – 16.7.2022 – viac info TU

Letná škola Zaježová 18. – 22.7. 2022 – viac info TU

Letné školy organizujú absolventky Komenského inštitútu: Miriama Kostrová Glovňová, Stana Opátová, a Katarína Michalíková s podporou Komenského inštitútu a jeho partnerov: Nadačný fond Telekom, Nadácia ESET, Nadácia Orange.

Festival dobrého vzdelávania ŠPONGIA

Festival je určený pre všetky deti, rodičov a učiteľov, ktorí sa neboja vyžmýkať zo seba to najlepšie. Príďte spoločne so svojimi deťmi nasiaknuť dobrým vzdelávaním. Zažijete interaktívne workshopy, experimenty, diskusie, filmy, hudbu aj divadlo, na ktoré sa budú tešiť nielen vaše deti, ale aj vy sami.

Hosťami festivalu sú:

 • moderátorka Adela Vinczeová
 • vedec Pavol Čekan
 • speváčka Katarína Koščová
 • ekológ Erik Baláž

Stretnete sa aj s učiteľkami a učiteľmi z ceny Učiteľ Slovenska a Komenského inštitútu.

Vybrané časti programu budú simultánne tlmočené do ukrajinského jazyka. Pozvite aj svojich ukrajinských priateľov s rodinami.

Viac informácií a podrobný program na www.festivalspongia.sk

Učiteľkou Slovenska 2021 sa stala výnimočná a obľúbená nemčinárka

Po mesiacoch príprav a hodnoteniach odbornej poroty sme sa včera na slávnostnom galavečere dozvedeli mená výnimočných pedagógov, ktorí získali ocenenia v ankete Učiteľ Slovenska. Absolútnou laureátkou je Alexandra Hučeková, nadšená učiteľka nemčiny zo Žiliny, ktorú milujú nielen jej žiaci, ale je inšpiráciou aj pre kolegov. 

„V prvom rade, milí moji kolegovia a budúci kolegovia, prosím vás, pustite sa skúšanie nových vecí a experimentovania. Skúste sa dívať sa na vašich žiakov ako na obrovské budúce osobnosti, s ktorými sa veľmi dobre pracuje, keď im otvoríte svoje srdiečko. Ďakujem všetkým, ktorí ma povzbudzovali, aby som sa nevzdala a splnila si svoj sen,” .uviedla s dojatím v hlase na slávnom galavečere Učiteľka Slovenska 2021 Alexandra Hučeková.

Proces výberu laureáta je náročný a trvá niekoľko mesiacov. Z nominácií, ktoré prišli od verejnosti najskôr odborná porota vybrala finálnu 30-ku a z nej napokon 10 TOP učiteľov. Z nich na základe 3 výberových kôl  vybrala víťazku, pričom najviac zavážilo to, aké inovatívne a originálne metódy učiteľka využíva a či dbá na individuálny prístup k jednotlivým žiakom. Alexandra Hučeková to všetko spĺňala podľa odbornej poroty na čele s bývalou hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou najlepšie. 

„Ak platí, že skvelé školy vznikajú vtedy, ak v nich učia skvelí učitelia, tak potom aj víťaz alebo víťazka ocenenia  Učiteľ Slovenska bude schopný budovať u svojich žiakov šikovnosť a návyky v kontexte výroku anglického pedagóga Williama Coryho spred dvoch storočí: „Do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako skôr po šikovnosť a návyky. Po návyk udržať pozornosť, po umenie vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovisko, preniknúť do myšlienok druhých, po umenie vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas.“ Verím, že tohtoročná laureátka takou učiteľkou je,“ vyjadrila presvedčenie Viera Kalmárová.

Vo finálnej desiatke bolo 7 žien a 3 muži, pričom jednej z nich si takisto odniesol ocenenie. Cenu verejnosti získal obľúbený matematikár Jozef Zvolenský zo Skýcova, ktorý vo verejnom hlasovaní získal vyše 5 tisíc hlasov. Pán Zvolenský sa zviditeľnil najmä počas pandémie, kedy prostredníctvom svojich videí k matematickým výpočtom pomáhal žiakom aj rodičom v dištančnom vzdelávaní.   .

„Je to neskutočné, veľmi sa z toho teším. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí za mňa hlasovali.  Znamená to pre mňa, že tá matematika nie je až taká neobľúbená a teším sa, že napriek tomu, že učím na malej dedinskej škole som získal toľko hlasov. Je to pre mňa potvrdenie, že moja práce má význam,“ tešil sa Jozef Zvolenský.

Ocenenie Učiteľ Slovenska po 4. raz zorganizoval Komenského inštitút CEEV Živica.

„Naším cieľom je poukázať na výnimočných pedagógov a pedagogičky a zvyšovať status tohto krásneho povolania. Alexandra Hučeková, Jozef Zvolenský, ale aj zvyšní 8 finalisti budú tento rok reprezentovať všetkých  zanietených pedagógov, ktorí robia pre svojich žiakov naozaj všetko a svojim povolaním doslova žijú,“ uzavrela manažérka Komenského inštitútu Zuzana Labašová. 

Učiteľ Slovenska je národná cena licencovaná prestížnym medzinárodným ocenením Global Teacher Prize, realizovaná pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Ide o ocenenie inšpiratívnych a výnimočných učiteľov základných a stredných škôl naprieč Slovenskom. Na ocenenie tento rok nominovali najčastejšie žiaci a študenti, alebo ich rodičia, no našli sa aj nominácie od rodinných príslušníkov alebo kolegov, ktorí vidia, čo všetko sú schopní výnimoční pedagógovia vložiť do svojej práce. 

Za možnosť realizovať ďalší ročník ocenenia a podporu našich aktivít ďakujeme Nadačnému fondu Telekom.