Hľadanie výnimočnosti

Prijatie žiaka na strednú školu je pre väčšinu prvákov medzníkom.  Majú veľké očakávania aj obavy z nového prostredia. Sú odhodlaní začať sa venovať povinnostiam, ale ich počiatočné nadšenie sa pomaly stráca. Na podporu našich prvákov aj druhákov sme preto zaviedli predmet osobnosť žiaka, ktorý im […]

Čítanie radosťou nie starosťou

Projekt Čítanie s radosťou je súhrnom aktivít zameraných na podporu pozitívneho vzťahu k čítaniu, rozvoju čítania a interpretácie, vyjadrovania sa o obsahu textu. Aktivity sa snažia čo najmenej zamestnávať vyučujúceho a dať čo najväčší priestor pre realizáciu žiakom. Východiskom tohto prístupu je fakt, že čítanie je dôležitým zdrojom nových informácií […]

„Spolu vytvoríme našu školu“ Participatívna tvorba vízie školy.

Cez mikroprojekt „Spolu vytvoríme našu školu“ som mala zámer zaviesť systémový prístup myslenia v riadení zmeny v škole v kontexte rozvíjania inovácii pre vytváranie bezpečného, podporujúceho, reflexívneho prostredia pre efektívne učenie. Základným princípom je participatívne vedenie celého procesu zmeny, zdieľanie predstáv o potrebnom, realistickom a […]

DUŠA VIE – projekt na podporu duševného zdravia

Projekt je zameraný na podporu duševného zdravia prostredníctvom viacerých aktivít v triede 2.G na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove. V priebehu školského roka boli realizované nasledovné aktivity: estetizácia triedy „Vytvorme si pohodu“; sociálno-psychologický výcvik zameraný na duševné zdravie; spolupráca s Ligou za duševné […]

Bez šikany

Projekt Bez šikany slúži k prevencii šikany žiakov v školách. Aktivity sú realizované formou zážitkových aktivít prostredníctvom žiackeho parlamentu. Cieľom tohto pedagogického projektu je zážitkovou formou oboznámiť žiakov s agresívnym správaním, šikanou a ich možnými dôsledkami. Výsledkom celoročného projektu je jednoduchá metodika s uskutočnenými aktivitami. […]

Dobre fungujúca triedna komunita

Pedagogický projekt zameraný na prepojenie triedneho učiteľa, žiakov a rodičov s cieľom  zlepšiť klímu v triede a snažiť sa spolu fungovať na základe  rešpektu, dôvery a vzájomnej spolupráce. Základom projektu sú pravidelné ranné štvrťhodinové komunity (sedenie v kruhu) venované vytvoreniu triednej dohody, pravidiel (pravdivosť, dôveryhodnosť, […]

Chemická šou

Chemická šou je zaujímavou a zábavnou formou vyučovania chémie nielen pre žiakov 8. ročníka na základnej škole. Jej hlavným cieľom je zaujať žiakov a prilákať ich k vyučovaciemu predmetu chémia. Jej implementáciou do vyučovania žiaci získajú komunikačné zručnosti, rozvíjajú spoluprácu v tíme, digitálne zručnosti, kreatívnosť, […]

Spoločne tvoríme dejiny

Predstavte si hodiny dejepisu, na ktorých sa nenapíše ani čiarka nadiktovaných poznámok, ale zato sa steny triedy zakreslia pravekými maľbami, virtuálne navštívi keltské bojisko či zorganizuje starogrécka olympiáda pre celú školu. Predstavte si hodiny dejepisu, na ktorých učiteľ žiakov sprevádza ich učením a otvára im […]

ZAČÍNAME SO ZVIERACOU FARMOU ( zodpovednosť a spolupráca)

Jeden tím – žiaci 2. ročníka, rodičia, učiteľka, zvieratká = spolupracujúci, slušný a zodpovedný človek. Spoločný cieľ, spolupracovať v tíme, byť zodpovedný voči sebe aj ostatným, navzájom si pomáhať. _x000D_ _x000D_ Na začiatku školského roka vytvorili žiaci pracovné skupiny, v ktorých pracujú na vyučovaní a zároveň […]