Bez šikany

Projekt Bez šikany slúži k prevencii šikany žiakov v školách. Aktivity sú realizované formou zážitkových aktivít prostredníctvom žiackeho parlamentu. Cieľom tohto pedagogického projektu je zážitkovou formou oboznámiť žiakov s agresívnym správaním, šikanou a ich možnými dôsledkami. Výsledkom celoročného projektu je jednoduchá metodika s uskutočnenými aktivitami. […]

Dobre fungujúca triedna komunita

Pedagogický projekt zameraný na prepojenie triedneho učiteľa, žiakov a rodičov s cieľom  zlepšiť klímu v triede a snažiť sa spolu fungovať na základe  rešpektu, dôvery a vzájomnej spolupráce. Základom projektu sú pravidelné ranné štvrťhodinové komunity (sedenie v kruhu) venované vytvoreniu triednej dohody, pravidiel (pravdivosť, dôveryhodnosť, […]

Chemická šou

Chemická šou je zaujímavou a zábavnou formou vyučovania chémie nielen pre žiakov 8. ročníka na základnej škole. Jej hlavným cieľom je zaujať žiakov a prilákať ich k vyučovaciemu predmetu chémia. Jej implementáciou do vyučovania žiaci získajú komunikačné zručnosti, rozvíjajú spoluprácu v tíme, digitálne zručnosti, kreatívnosť, […]

Hľadanie výnimočnosti

Prijatie žiaka na strednú školu je pre väčšinu prvákov medzníkom.  Majú veľké očakávania aj obavy z nového prostredia. Sú odhodlaní začať sa venovať povinnostiam, ale ich počiatočné nadšenie sa pomaly stráca. Na podporu našich prvákov aj druhákov sme preto zaviedli predmet osobnosť žiaka, ktorý im […]

Čítanie radosťou nie starosťou

Projekt Čítanie s radosťou je súhrnom aktivít zameraných na podporu pozitívneho vzťahu k čítaniu, rozvoju čítania a interpretácie, vyjadrovania sa o obsahu textu. Aktivity sa snažia čo najmenej zamestnávať vyučujúceho a dať čo najväčší priestor pre realizáciu žiakom. Východiskom tohto prístupu je fakt, že čítanie je dôležitým zdrojom nových informácií […]

„Spolu vytvoríme našu školu“ Participatívna tvorba vízie školy.

Cez mikroprojekt „Spolu vytvoríme našu školu“ som mala zámer zaviesť systémový prístup myslenia v riadení zmeny v škole v kontexte rozvíjania inovácii pre vytváranie bezpečného, podporujúceho, reflexívneho prostredia pre efektívne učenie. Základným princípom je participatívne vedenie celého procesu zmeny, zdieľanie predstáv o potrebnom, realistickom a […]

DUŠA VIE – projekt na podporu duševného zdravia

Projekt je zameraný na podporu duševného zdravia prostredníctvom viacerých aktivít v triede 2.G na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove. V priebehu školského roka boli realizované nasledovné aktivity: estetizácia triedy „Vytvorme si pohodu“; sociálno-psychologický výcvik zameraný na duševné zdravie; spolupráca s Ligou za duševné […]

Škola ako tím, (ktorý hrá pre deti/s deťmi)

Projekt sa venuje posilneniu spolupráce s rodičmi a vzájomného porozumenia – zlepšeniu klímy v škole a tiež vytvoreniu jasnejších pravidiel a smerovania školy._x000D_ _x000D_ Moje skúsenosti ukazujú, že bez úzkej a otvorenej spolupráce sa zásadne zmenšujú naše možnosti ako pomáhať rásť deťom v škole po všetkých stránkach (nielen tej vedomostnej). _x000D_ _x000D_ […]

Spoločne meníme klímu školy

Ak majú ľudia medzi sebou pozitívne vzťahy, klíma je priaznivejšia . Ovplyvniť klímu školy môžu všetci. V projekte boli hlavnými aktérmi zmeny žiaci. Žiaci- aktívni tvorcovia , sprostredkovatelia pravidiel školy. Pravidlá sami navrhovali, tvorili, konzultovali, zviditeľňovali . Cieľom bolo aj  zlepšiť naše vzájomné vzťahy, nebáť […]