Dobre fungujúca triedna komunita

Pedagogický projekt zameraný na prepojenie triedneho učiteľa, žiakov a rodičov s cieľom  zlepšiť klímu v triede a snažiť sa spolu fungovať na základe  rešpektu, dôvery a vzájomnej spolupráce. Základom projektu sú pravidelné ranné štvrťhodinové komunity (sedenie v kruhu) venované vytvoreniu triednej dohody, pravidiel (pravdivosť, dôveryhodnosť, […]

Chemická šou

Chemická šou je zaujímavou a zábavnou formou vyučovania chémie nielen pre žiakov 8. ročníka na základnej škole. Jej hlavným cieľom je zaujať žiakov a prilákať ich k vyučovaciemu predmetu chémia. Jej implementáciou do vyučovania žiaci získajú komunikačné zručnosti, rozvíjajú spoluprácu v tíme, digitálne zručnosti, kreatívnosť, […]

Hľadanie výnimočnosti

Prijatie žiaka na strednú školu je pre väčšinu prvákov medzníkom.  Majú veľké očakávania aj obavy z nového prostredia. Sú odhodlaní začať sa venovať povinnostiam, ale ich počiatočné nadšenie sa pomaly stráca. Na podporu našich prvákov aj druhákov sme preto zaviedli predmet osobnosť žiaka, ktorý im […]

Čítanie radosťou nie starosťou

Projekt Čítanie s radosťou je súhrnom aktivít zameraných na podporu pozitívneho vzťahu k čítaniu, rozvoju čítania a interpretácie, vyjadrovania sa o obsahu textu. Aktivity sa snažia čo najmenej zamestnávať vyučujúceho a dať čo najväčší priestor pre realizáciu žiakom. Východiskom tohto prístupu je fakt, že čítanie je dôležitým zdrojom nových informácií […]

„Spolu vytvoríme našu školu“ Participatívna tvorba vízie školy.

Cez mikroprojekt „Spolu vytvoríme našu školu“ som mala zámer zaviesť systémový prístup myslenia v riadení zmeny v škole v kontexte rozvíjania inovácii pre vytváranie bezpečného, podporujúceho, reflexívneho prostredia pre efektívne učenie. Základným princípom je participatívne vedenie celého procesu zmeny, zdieľanie predstáv o potrebnom, realistickom a […]

DUŠA VIE – projekt na podporu duševného zdravia

Projekt je zameraný na podporu duševného zdravia prostredníctvom viacerých aktivít v triede 2.G na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove. V priebehu školského roka boli realizované nasledovné aktivity: estetizácia triedy „Vytvorme si pohodu“; sociálno-psychologický výcvik zameraný na duševné zdravie; spolupráca s Ligou za duševné […]

Bez šikany

Projekt Bez šikany slúži k prevencii šikany žiakov v školách. Aktivity sú realizované formou zážitkových aktivít prostredníctvom žiackeho parlamentu. Cieľom tohto pedagogického projektu je zážitkovou formou oboznámiť žiakov s agresívnym správaním, šikanou a ich možnými dôsledkami. Výsledkom celoročného projektu je jednoduchá metodika s uskutočnenými aktivitami. […]

Spájanie komunít

Umenie spojilo deti dvoch svetov, dvoch kultúr. V slobode a bezpečnom prostredí školy, v blízkosti umenia, si osvojovali vedomosti o vybraných slovách, ale aj empatiu, hudbu, divadlo, relaxáciu či maľbu. Deti slobodne tvorili, čo vyvrcholilo spoločným stretnutím sa na workshopoch, kde si  pripravili  nezvyčajné  vystúpenie v kultúrnom dome a prezentovali tak […]

Montessori na každej škole!

V tomto projekte som sa venovala zavádzaním prvkov Montessori pedagogiky do bežnej základnej školy. Mojim zámerom bolo, aby čo najviac žiakov počas vyučovania zažilo radosť z poznávania a malo možnosť slobodne si vybrať čo a ako dlho sa bude učiť._x000D_ _x000D_  _x000D_ _x000D_ Podarilo sa mi na škole […]