Výzvy šité na mieru

Projekt sa zameriava na poznávanie silných stránok osobnosti žiaka so zdravotným znevýhodnením. Ponúka metodický návod, ako systematicky a plánovane rozvíjať žiaka v 6 oblastiach ako sú domáce a sebaobslužné práce, slovenčina, matematika, pohybová, zmysluplné trávenie voľného času. Vychádza z overených aktivít, ktoré realizovali a zdokumentovali rodičia žiakov v ich prirodzenom […]

Do regionálnych DEJ-OV

Cieľom projektu bolo cez spoluprácu učiteľov a školských parlamentov základných škôl v regióne inovovať vzdelávanie žiakov v humanitných predmetoch (dejepis a občianska náuka). A to pomocou zaškolenia učiteľov v téme tvorby zážitkových outdoorových hier. Vytvorené zážitkové outdoorové hry boli kľúčom k iniciovaniu nielen spolupráce medzi učiteľmi a […]

Poviem ti, čím žijem

Cieľom projektu bolo zlepšiť komunikačné schopnosti maďarských žiakov v slovenskom jazyku.  Po úvodnej diagnostike sa zistilo, že úroveň jazykových schopnosti žiakov je na rôznej úrovni. Kým niektorí mali nedostatky s porozumením, iní už aktívne používali slovenčinu ako druhý jazyk. Vypracovaním diferencovaných úloh, ktoré rešpektujú individuálnu […]

Deň pre školu

Zámerom projektu bolo získať a v praxi overiť platformu www.denproskolu.cz pre Slovenskú republiku ako nástroja na prepojenie spolupráce sveta praxe s teóriou na školách. Podarilo sa: Vytvoriť databázu najmenej slovenských dobrovoľníkov na platforme www.denproskolu.cz, ako nástroj zapojenia verejnosti do riešenia problémov vo vzdelávaní, zníženia nedostatku […]

Ako začať učiť a nezblázniť sa

Projekt má riešiť problematiku podpory začínajúcich učiteľov v pedagogickej praxi, počas adaptačného procesu, ale i niekoľko rokov po ňom. Po nástupe do zamestnania čerství absolventi nemajú toľko skúseností s riešením problémových situácií, s ktorými sa po nástupe do zamestnania stretnú. Tejto problematike som sa venovala […]

Jedno srdce – mnoho tvárí

Prostredníctvom projektu „JEDNO SRDCE – MNOHO TVÁRÍ“ som sa pokúsila priniesť do výučby rozvoj emocionálnej stránky ľudskej osobnosti. Počas projektu žiaci čelili mnohokrát ťažkým témam spojeným s významom pojmu tolerancia. Počas blokovej výučby na hodinách dejepisu a slovenského jazyka som sa pokúsila zvýšiť citlivosť žiakov […]

Nie sú body ako body

Na hodinách dejepisu zavádzam metódu štvorstupňového hodnotenia, ktoré reaguje na prirodzené talenty žiakov, ich snahu a napredovanie. Využívam pri tom prvky gamifikácie, pri čom beriem do úvahy jedinečnosť každého zo žiakov. Žiaci sú hodnotení v štyroch oblastiach: viem – dokážem – komunikujem – snažím sa. […]

Filozofia (nielen) pre deti

Metóda P4C Mathewa Lipmana prináša ovocie v podobe aktívnej triedy, mysliaceho spoločenstva, v prevencii násilia, či lepších výsledkov v matematike. Metóda vhodná pre všetkých od 4rokov do 99 pomáha rozvíjať kritické, tvorivé, kooperatívne a angažované myslenie; stiera rozdiely, prispieva k zmene atmosféry a demokratizácie výučby, či roly […]

Mäkké zručnosti vs. odborné vedomosti

Mäkké zručnosti sa dostali do popredia záujmu predovšetkým vďaka zamestnávateľom, ktorí u absolventov stredných škôl vyžadujú predovšetkým spoluprácu, kreativitu, schopnosť riešiť problémy. Cieľom môjho projektu bolo zamerať sa na tieto zručnosti na vyučovacích hodinách odborných predmetov. Počas roka žiaci riešili rôzne úlohy na rozvoj spolupráce, […]

Kúzelná fyzika

Cieľom môjho mikroprojektu pod názvom Kúzelná fyzika je zvýšiť záujem žiakov II. stupňa k predmetu fyzika prostredníctvom zážitkového učenia, žiackeho bádania a rovesníckeho učenia zaradením jednotlivých experimentov do vyučovania. Je zameraný na podporu prírodovedného vzdelávania. Pokusy boli súčasťou  hodín fyziky, boli rôzne zábavné aj bádateľské. […]