Škola: ZŠ J. Alexyho 1
Miesto: Zvolen
Ročník: 2016/2017
Kategórie: banskobystrický kraj, dejepis, druhý stupeň ZŠ

Na hodinách dejepisu zavádzam metódu štvorstupňového hodnotenia, ktoré reaguje na prirodzené talenty žiakov, ich snahu a napredovanie. Využívam pri tom prvky gamifikácie, pri čom beriem do úvahy jedinečnosť každého zo žiakov.

Žiaci sú hodnotení v štyroch oblastiach: viem – dokážem – komunikujem – snažím sa. V každej oblasti majú niekoľko možností ako získať body s jasne stanovenými kritériami. Možnosti v jednotlivých oblastiach si môžu dopĺňať samotní žiaci cez spätné väzby. Moju víziu školstva vystihuje veta „Deti prirodzene vedia kto sú“.

Snažím sa posilňovať získavanie zručností pre život a prácu, zároveň ich učím prípadné chyby vnímať ako skúsenosti. V takto postavenej vyučovacej hodine deti prejavujú samých seba, zisťujú kam sa chcú zaradiť, čo ich baví, no v prvom rade sa cítia byť prijaté. 

S touto metódou som pracovala už minulý rok na hodinách fyziky. Takto to asi vyzerá:

Ešte kým si žiaci sadnú, odovzdávajú na učiteľský stôl dobrovoľné domáce úlohy, články, plagáty a tajničky a spätnú väzbu. Zvyčajne sú to tí žiaci, ktorí sa chcú v hodnotení postaviť, prípadne tí, ktorí potrebujú svoje postavenie obhájiť.

Hodina začína vylosovaním ministrov. Jeden dozerá počas celej vyučovacej hodiny na poriadok a čistotu (SBS), druhý na čas (aby učiteľ v kuse nerozprával viac ako tri minúty a podľa dohody upozorňuje na čas pri rôznych aktivitách) a ďalší na hodine dozerá na administratívne záležitosti podľa potreby.

Nasleduje opakovanie učiva formou náhodného losovania otázok alebo loptičkou. Položená otázka hľadá cez loptičku správnu odpoveď a tí, ktorú správnu odpoveď nevedia, ju zopakujú pri spätnom návrate loptičky k nim.

Teraz je čas na pokus, ktorý predvedie vopred nahlásený žiak, ktorý si pokus doma nachystal a podľa jasných kritérií ho spolužiaci ohodnotia bodmi.

Iný žiak je už nachystaný na projekt, v ktorom predstaví nové učivo. Vo voľnom čase si ho pripravoval, konzultoval a vylepšoval. Vie, že musí spolužiakov zaujať, lebo výsledok z testíka, ktorý jeho spolužiaci budú písať po skončení projektu, ovplyvní aj jeho odmenu za projekt. Spolužiaci počúvajú, pýtajú sa, spolupracujú a píšu si, lebo po skončení projektu nasleduje spomínaný testík, pri ktorom môžu používať svoj poznámkový zošit. Za správne odpovede dostanú bod.

Záver hodiny venujeme správnym odpovediam z testíka, čo slúži ako opakovanie prebratého učiva, hodnoteniu projektu a hodnoteniu práce ministrov.

Priebežne si žiak vyhodnocuje stav bodov a ďalšiu „prácu“ si organizuje podľa svojich cieľov. Body sa každý polrok preklopia na známku.

Lúčime sa po fyzike s tým, že už sa nevieme dočkať ďalšej fyziky a fyzika patrí medzi obľúbené predmety, čo je odmenou pre učiteľa.