Škola: Cirkevná spojená škola Dolný Kubín
Miesto: Dolný Kubín
Ročník: 2020/21
Kategórie: banskobystrický kraj, druhý stupeň ZŠ, etická výchova, občianska náuka, osobnosť žiaka, prvý stupeň ZŠ, slovenský jazyk, stredné školy

Prostredníctvom projektu „JEDNO SRDCE – MNOHO TVÁRÍ“ som sa pokúsila priniesť do výučby rozvoj emocionálnej stránky ľudskej osobnosti. Počas projektu žiaci čelili mnohokrát ťažkým témam spojeným s významom pojmu tolerancia.

Počas blokovej výučby na hodinách dejepisu a slovenského jazyka som sa pokúsila zvýšiť citlivosť žiakov k vnímaniu inakosti. Spoločne sme otvorili témy stereotypných predstáv a predsudkov. Realizovali sme aktivity na rozvoj empatie, či kritického myslenia formou triedneho portfólia. Žiaci spoznávali vlastné prežívanie písaním reflexívneho denníka. Pracovali s literárnymi textami z minulosti a súčasnosti. Zdrojom boli Denník Anny Frank a Cigánka od Janette Motlovej Maziniovej.

Výsledky našej spoločnej je možné aplikovať aj na ďalších školách. Kolegovia môžu využiť videá, prezentácie, námety z reflexívnych denníkov, triedneho portfólia, ako aj metodickú príručku. Tieto  aktivity sa dajú realizovať v upravenej verzii aj online. 
Žiaci spoznali, že síce sme sa narodili v rozličných prostrediach, niečo nás spája – srdce v hrudi. Veľmi výstižne si dokázali zadefinovať  pojem TOLERANCIA:

„Tolerancia je vlastné rozhodnutie rozumu a srdca rešpektovať iných.“

Záverečnú prezentáciu k projektu “Jedno srdce – mnoho tvárí” nájdete TU.

Materiály na stiahnutie:

Metodická príručka