Autor: Adam Baran
Škola: ZŠ s MŠ Brehy
Miesto: Brehy
Ročník: 2022/2023
Web projektu: Podcast
Kategórie: banskobystrický kraj, dejepis, druhý stupeň ZŠ, občianska náuka

Cieľom projektu bolo cez spoluprácu učiteľov a školských parlamentov základných škôl v regióne inovovať vzdelávanie žiakov v humanitných predmetoch (dejepis a občianska náuka). A to pomocou zaškolenia učiteľov v téme tvorby zážitkových outdoorových hier. Vytvorené zážitkové outdoorové hry boli kľúčom k iniciovaniu nielen spolupráce medzi učiteľmi a základnými školami, kde pôsobia, ale taktiež snahou priniesť zmenu, zmodernizovanie, zatraktívnenie výučby “zdola”.

Outdoorové hry budujú zdravú hrdosť na región odkiaľ žiaci pochádzajú, poukazujú na vzájomnosť veľkých dejín s tými malými regionálnymi, presúvajú vyučovanie z lavíc do exteriéru, učia deti pracovať s modernými technológiami a aplikáciami, vytvárajú priestor pre zapojenie sa žiakov do verejných vecí v oblasti podpory turistického ruchu, a v neposlednom rade vytvárajú priestor na regionálnu spoluprácu medzi školami.