Motivácia neopúšťaj ma (Dalton na hodinách AJ)

Projekt vystihuje už jeho názov „Motivácia neopúštaj ma (Dalton na hodinách AJ). Zámerom projektu bolo zvýšenie a udržanie motivácie u študentov v priebehu školského roka na hodinách anglického jazyka, čo by sa malo odraziť v zlepšení úrovne angličtiny (AJ) a schopnosti relevantne si reflektovať svoju […]

Zážitková matematika s Geogebrou

Cieľom projektu bolo zatraktívniť vyučovanie matematiky a zvýšiť záujem o matematiku v triede Kvarte využitím dynamického softvéru  Geogebra, zároveň podporiť záujem učiteľov o Geogebru zrealizovaním workshopu Geogebra. Základné funkcie softvéru Geogebra som žiakom aj účastníkom workshopu predstavila aj cez sadu pracovných listov a appletov, ktoré […]

Kúzelná fyzika

Cieľom môjho mikroprojektu pod názvom Kúzelná fyzika je zvýšiť záujem žiakov II. stupňa k predmetu fyzika prostredníctvom zážitkového učenia, žiackeho bádania a rovesníckeho učenia zaradením jednotlivých experimentov do vyučovania. Je zameraný na podporu prírodovedného vzdelávania. Pokusy boli súčasťou  hodín fyziky, boli rôzne zábavné aj bádateľské. […]

Aby dejepis bavil

Môj projekt bol zameraný na dejepis v deviatom ročníku, kde je až trojhodinová týždenná dotácia. Vyučovaciu hodinu si predstavujem viac ako učiteľovu prednášku; je skôr miestom, kde vládne pracovný ruch, kde sa diskutuje, pracuje v skupinách, miestom, kde sa žiaci nad udalosťami aj zamýšľajú, porovnávajú so súčasnosťou […]

Pripravím sa na život

Hlavným zámerom pedagogického projektu „Pripravím sa na život“ bolo rozvinúť vybrané soft skills u žiakov mojej triedy prostredníctvom triednických hodín a ich prepojenia s vyučovacími hodinami anglického jazyka a geografie počas šk. roka 2019/2020. Základom projektu bolo vytvorenie a realizácia konceptu triednických hodín, ktoré boli […]

Ivana Sopúchová

Pochádzam z malej dedinky menom Oravská Poruba a momentálne vyučujem angličtinu a anglickú literatúru na Evanjelickom bilingválnom gymnáziu v Martine. S myšlienkou stať sa učiteľkou som sa krátko pohrávala už počas štúdia na strednej škole. Po jej ukončení som však odišla za vzdelaním do Veľkej Británie a predstava, že by som […]

Viktor Verba

Študoval geografiu a anglický jazyk a literatúru na Prešovskej univerzite v Prešove, kde v roku 2018 získal PhD. v odbore Regionálna geografia. V rámci pôsobenia na univerzitnej pôde participoval na viacerých projektoch. Bol zakladateľom a organizátorom turistických výstupov prešovských geografov či celoslovenského florbalového turnaja univerzitných pastoračných centier Slovenska. […]

Katarína Vajkai

Narodila som sa v Komárne, kde dodnes žijem a obdivujem krásy tohto malého mesta. Mojím snom bolo vždy stať sa dobrou a láskavou učiteľkou. Tento sen sa snažím plniť už takmer 20 rokov a to ešte stále s veľkým entuziazmom a nadšením. Vyštudovala som učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na UKF v Nitre. […]

Ľubica Tomková

Ahojte,  volám sa Ľuba Tomková a som učiteľkou dejepisu a geografie na Základnej škole Spojová v Banskej Bystrici. Študovala som na Univerzite Mateja Bela  tiež v Banskej Bystrici. Popri práci som sa ešte venovala štúdiu špeciálnej pedagogiky, a aby som sa nenudila a spojila príjemné s užitočným, spravila som si kurz sprievodcu […]

Lenka Šišmičová

Narodila sa neďaleko Topoľčian v menšej dedine, no odkedy išla na vysokú školu do Nitry, učarovalo jej toto mesto a tak sa tu rozhodla zabývať. Vysokú školu vyštudovala na UKF v Nitre v kombinácii anglický jazyk – dejepis. Po skončení školy sa chcela pomaly oboznámiť s učiteľským povolaním a predstavovala […]