Wellbeing učiteľov alebo Na učiteľoch (nám) záleží

Zámerom projektu bolo vytvoriť kultúru wellbeingu a podporenie psychickej odolnosti učiteľov. Učitelia sú pod neustálym tlakom a hodnotením spoločnosti. K tomu, aby podávali výkon, musia byť aj oni sami v pohode. Musia rozumieť sebe, svojmu prežívaniu, mali by ovládať zručnosti, ktoré im pomáhajú budovať ich […]

EDUrast

V meste Ružomberok nebol doposiaľ priestor na vzdelávanie učiteľov v inovatívnych výchovno-vzdelávacích metódach. Ak učiteľ chcel absolvovať inovatívne vzdelávanie, musel vycestovať mimo ružomberského okresu, čo bolo spojené s veľkým časovým a taktiež  finančným zaťažením. Taktiež v okrese Ružomberok chýbala možnosť, priestor pre učiteľov naprieč rôznymi […]

Naučme sa spolu, ako môžeme byť lepší

Projekt je zameraný na formatívne hodnotenie žiakov, žiakov navzájom, ale aj učiteľov. Projektom sa dokázalo, že žiaci dosahujú lepšie výsledky z testov, pretože sú hodnotení, až keď máme overené, že majú učivo zvládnuté. Projekt bol realizovaný s vybranými žiakmi piateho ročníka. Technikami formatívneho hodnotenia sa […]

Ako začať učiť a nezblázniť sa

Projekt má riešiť problematiku podpory začínajúcich učiteľov v pedagogickej praxi, počas adaptačného procesu, ale i niekoľko rokov po ňom. Po nástupe do zamestnania čerství absolventi nemajú toľko skúseností s riešením problémových situácií, s ktorými sa po nástupe do zamestnania stretnú. Tejto problematike som sa venovala […]

7 návykov úspešnej odbornej školy

Spoločenská situácia, rozvoj technológií, či rýchlo sa meniaci svet ukazujú, že odborné školstvo sa potrebuje zamerať aj na hodnoty a osobnostný rozvoj. Svojim projektom som chcela nenásilne implementovať hodnotové vzdelávanie v odbornej výučbe na strednej odbornej škole, prostredníctvom metódy “7 návykov”. Aktivity projektu boli zamerané […]

Filozofia (nielen) pre deti

Metóda P4C Mathewa Lipmana prináša ovocie v podobe aktívnej triedy, mysliaceho spoločenstva, v prevencii násilia, či lepších výsledkov v matematike. Metóda vhodná pre všetkých od 4rokov do 99 pomáha rozvíjať kritické, tvorivé, kooperatívne a angažované myslenie; stiera rozdiely, prispieva k zmene atmosféry a demokratizácie výučby, či roly […]

„Spolu vytvoríme našu školu“ Participatívna tvorba vízie školy.

Cez mikroprojekt „Spolu vytvoríme našu školu“ som mala zámer zaviesť systémový prístup myslenia v riadení zmeny v škole v kontexte rozvíjania inovácii pre vytváranie bezpečného, podporujúceho, reflexívneho prostredia pre efektívne učenie. Základným princípom je participatívne vedenie celého procesu zmeny, zdieľanie predstáv o potrebnom, realistickom a […]