Hlavou múr neprerazíš. Srdce je dôležité.

Zámerom projektu bolo zvýšiť záujem o samostatné a bádateľské riešenia reálnych problémov zo života u žiakov gymnázia aj prostredníctvom inovatívnych metód práce na hodine a zavedenie spolupráce s rodičmi žiakov, absolventmi školy, inými školami a odborníkmi z firiem, aby boli žiaci čo najlepšie pripravení pre […]

Medzi riadkami

Projekt Medzi riadkami sa zameriava na zatraktívnenie čítania a zlepšenie zručností v oblasti čitateľskej gramotnosti. Dá sa rozdeliť na dve línie: jedna je zameraná na metakognitívne čitateľské stratégie, vďaka ktorým sa žiaci naučili efektívne čítať a pracovať s textom. Žiaci si počas celého roka viedli […]

Čím byť či nebyť

Zámerom projektu Čím byť či nebyť bolo vytvoriť model kvalitného kariérneho poradenstva na druhom stupni ZŠ. V septembri 2020 som na našej škole prevzala pozíciu kariérnej poradkyne. Už dlhšie som sa zamýšľala nad tým, ako zefektívniť túto oblasť, aby poradenstvo nebolo zredukované iba na administráciu prihlášok […]

Komunikácia hrou

Cieľom môjho projektu bolo zlepšiť úroveň sociálno-komunikačných zručností policajtov prostredníctvom zážitkovej pedagogiky. Ako najčastejší problém policajných tímov sa uvádza slabo fungujúca komunikácia. Zážitková pedagogika dáva poslucháčom možnosti ponoriť sa do sveta „akože“. Tento svet im umožňuje si v bezpečnom prostredí vyskúšať nové spôsoby správania a […]

DUŠA VIE – projekt na podporu duševného zdravia

Projekt je zameraný na podporu duševného zdravia prostredníctvom viacerých aktivít v triede 2.G na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove. V priebehu školského roka boli realizované nasledovné aktivity: estetizácia triedy „Vytvorme si pohodu“; sociálno-psychologický výcvik zameraný na duševné zdravie; spolupráca s Ligou za duševné […]