Žiak učiteľom

Aj na vašej škole sa na hodinách môže stať žiak učiteľom! Projekt zameraný na vzbudenie záujmu starších žiakov ZŠ o dianie na škole a zapojenie týchto žiakov do riešenia reálnych problémových situácií. Ide o vedomú prácu s formovaním ich postojov pri aktivitách zameraných na pomoc mladším spolužiakom s iným […]

Do regionálnych DEJ-OV

Cieľom projektu bolo cez spoluprácu učiteľov a školských parlamentov základných škôl v regióne inovovať vzdelávanie žiakov v humanitných predmetoch (dejepis a občianska náuka). A to pomocou zaškolenia učiteľov v téme tvorby zážitkových outdoorových hier. Vytvorené zážitkové outdoorové hry boli kľúčom k iniciovaniu nielen spolupráce medzi učiteľmi a […]

Hlavou múr neprerazíš. Srdce je dôležité.

Zámerom projektu bolo zvýšiť záujem o samostatné a bádateľské riešenia reálnych problémov zo života u žiakov gymnázia aj prostredníctvom inovatívnych metód práce na hodine a zavedenie spolupráce s rodičmi žiakov, absolventmi školy, inými školami a odborníkmi z firiem, aby boli žiaci čo najlepšie pripravení pre […]

Šťastní v objatí prírody

Hlavnou víziou projektu bolo zlepšiť klímu v II.triede a Školskom klube, prostredníctvom zmeny prostredia, v ktorom žiaci trávia spoločný čas. Upraviť  triedu redukovaním nábytku, výzdoby a následne implementovaním prírodných materiálov a zelene. Cielenými aktivitami zapojiť žiakov, rodičov a učiteľov s cieľom posilniť vzájomné vzťahy medzi […]

Poviem ti, čím žijem

Cieľom projektu bolo zlepšiť komunikačné schopnosti maďarských žiakov v slovenskom jazyku.  Po úvodnej diagnostike sa zistilo, že úroveň jazykových schopnosti žiakov je na rôznej úrovni. Kým niektorí mali nedostatky s porozumením, iní už aktívne používali slovenčinu ako druhý jazyk. Vypracovaním diferencovaných úloh, ktoré rešpektujú individuálnu […]

EmpaTY + JA

Cieľom projektu projektu je poskytnúť žiakom 3., 4. ročníka v ŠKD a 7. ročníka ZŠ viac priestoru na triednických hodinách, hodinách SJL, v ŠKD a mimo vyučovania na poznávanie svojich emócií a emócií svojich spolužiakov, na ich pomenovanie a pochopenie, na odkomunikovanie pocitov svojmu okoliu. […]

Nech ruky zhotovia, čo srdce miluje

Cieľom projektu bolo zlepšenie jemnej motoriky u žiakov šiesteho a siedmeho ročníka základnej školy prostredníctvom poznávania a rozvíjania remesiel typických pre región hornej Oravy. Žiaci sa počas roka priebežne zoznamovali s remeslami typickými pre ich región, čím rozvíjali jemnú motoriku i poznanie regiónu. Aktivity boli […]

Bavme sa angličtinou

Cieľom tohto projektu bolo priblížiť žiakom štvrtého ročníka ZŠ krásu angličtiny. Odstrániť ich bariéry pri rozprávaní v anglickom jazyku a tým zvýšiť obľúbenosť predmetu. Ukázať im, že aj keď budú rozprávať pomaly a s chybami, bude im porozumené. Hrami, komunikáciou a autentickosťou im ich motivovať […]

Knižní influenceri

Cieľom pedagogického projektu bolo ukázať žiakom šiesteho ročníka, že čítanie nemusí byť záležitosťou minulého storočia. Influenceri deti presviedčajú o užitočnosti všetkého možného, prečo by ich nemohli presvedčiť o užitočnosti čítania? Projekt má dve línie:  v programe POZRI, KTO ČÍTA! ponúkame deťom workshopy s čítajúcimi osobnosťami/influencermi […]

Učiť sa nesúhlasiť

Zámerom projektu bolo dať študentom dostatočný priestor na hodinách slovenského jazyka, aby mohli sami premýšľať, diskutovať a vytvárať si vlastné názory a nemali obavu vyjadrovať svoj názor.  Zároveň sa mali počas trvania projektu naučiť správne argumentovať, kultivovať svoj jazykový prejav a naučiť sa nesúhlasiť (konštruktívne […]