Učiteľky a učitelia hrajú zásadnú úlohu pri prechode našej spoločnosti k udržateľnej budúcnosti. Preto v spolupráci s maďarskou organizáciou HAND, poľskou Grupa Zagranica a českým centrom SEVER rozbiehame projekt  na posilnenie rôznych aktérov na poli vzdelávania nových pedagógov, pre lepšie začlenenie a podporu globálneho vzdelávania do prípravy budúcich učiteliek a učiteľov v
krajinách  V4. 

A to prostredníctvom výskumu, facilitácie, sieťovania a zdieľania dobrej praxe a efektívnej advokácie. Preskúmame zastúpenie a integráciu vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj a globálne občianstvo v príprave budúcich učiteľov vo všetkých krajinách V4 vo všetkých štyroch krajinách pre lepšie pochopenie nástrojov a obsahu vzdelávania, ako aj toho, ako sú budúci učitelia pripravení na výučbu týchto tém. Výsledky výskumu budú publikované a šírené na národnej aj medzinárodnej úrovni a budú zozbierané odporúčania od hlavných aktérov v danej oblasti. 

V projekte sa pozrieme na to, ako podporiť rozvoj kompetencií rôznych zainteresovaných aktérov, ktorí sa pohybujú v oblasti zavádzania globálneho vzdelávania  do prípravy učiteľov a zlepšiť ich postavenie v systéme vzdelávania v krajinách V4. 

Projekt nadväzuje na predchádzajúci výskum, ktorý ukázal záujem o rozširovanie kompetencií a zdieľanie skúseností v oblasti globálneho občianskeho vzdelávania a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju medzi učiteľmi. Ukázal však aj to, že do celého procesu treba zapojiť aj ďalších aktérov, napríklad pedagogické fakulty, na ktorých sa učitelia pripravujú. 

Je preto potrebné aj v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ktoré majú v tejto oblasti skúsenosti, premýšľať nad tým ako podchytiť systematickejšie zapracovanie týchto tém do nášho vzdelávacieho systému. Na to je často potrebné aj vypracovať rôzne strategické dokumenty, ktoré by rozpracovali a zreálnili naplnenia tohto cieľa. Preto je po výskumnej časti dôležité o výsledkoch hovoriť s rôznymi zainteresovanými stranami. Konzultovať a zdieľať „best practices“ v tejto oblasti, tak aby sa podarilo tieto dôležité témy dostať do našich škôl. 

Viac informácií na https://www.teachers4sd.org/sloval-2023

Tento projekt je kofinancovaný Vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z  Medzinárodného vyšehradského fondu. Cieľom tohto fondu je rozvíjať koncept trvalo udržateľnej regionálnej spolupráci v strednej Európe. 

Zdieľajte: