Chcem byť učiteľom? Chcem byť učiteľom!

Cieľom môjho projektu bolo prostredníctvom systematickej podpory študijného poradcu (tútora – mňa) zlepšiť oblasť vnútornej motivácie v jednej skupine študentov prvého ročníka Mgr. formy štúdia (Učiteľstvo primárneho vzdelávania), a v letnom semestri 2019/2020 minimálne trom z nich poskytnúť mentoringové vedenie počas pedagogickej praxe. Väčšina absolventov […]

Podporný systém pre slaboprospievajúcich žiakov a žiakov

Zámerom projektu bolo vytvoriť pilotný poškolský/mimoškolský podporný systém pre žiakov s problémovým správaním a slabým prospechom. Cieľom bolo odstrániť fenomén prepadávania vďaka tomu, že si žiaci budú lepšie plniť svoje domáce povinnosti a dostanú v škole viac podpory od svojich učiteľov. Na základe dotazníkového zisťovania […]

All Booked

Primárnym zámerom projektu „All Booked“ bolo pritiahnuť k literatúre aspoň časť študentov školy, ktorí o ňu prejavujú nepatrný alebo dokonca žiadny záujem. Rovnako si projekt stanovil za cieľ pozitívne zmeniť vzťah študentov k literatúre a knihám ako takým. Projekt bol realizovaný v II.AG triede bilingválneho […]

Chyť sa do siete

Projekt Chyť sa do siete je o sieťovaní škôl a vytváraní školských komunít prostredníctvom workshopov a návštev v školách, s cieľom inšpirovať sa, zdieľať a vymieňať si praktické skúsenosti a vzájomne si odovzdávať príklady dobrej praxe. Ide o aktivizovanie a motivovanie škôl, aby sa pridali k výmene praktických […]

Hrdinovia nášho mesta, o ktorých sa nehovorí

Začalo sa to príbehom môjho starého otca. Ako mladý dvadsaťročný chlapec sa dostal do koncentračného tábora v Nemecku. Prežil. Domov sa vrátil štyridsaťšesťkilový, tri mesiace po skončení vojny. Jeho rodina už neverila. Pozviechal sa, oženil sa a žil krásny plnohodnotný život. Zomrel vo veku 93 […]

S farbami a štetcami biola je za nami

Mikroprojekt „S farbami a štetcami biola je za nami“ bol o zavádzaní pravidelného blokového vyučovania predmetov biológia a výtvarná výchova pričom nositeľom činnosti v blokovom vyučovaní bol žiak, sám riešil problémy a využil pri tom fantáziu a kreativitu. Žiak sa mal naučiť pracovať v skupine, […]

Zavedenie účinného spôsobu participatívneho riadenia školy

Cieľom projektu bolo zaviesť účinný, participatívny spôsob riadenia školy. Prioritná cieľová skupina boli učitelia školy, ktorí sa do projektu zapojili všetci, ale účasť na rozhodnutiach a aktivitách školy sme cez participáciu žiackej školskej rady preniesli aj na žiakov. V úvode procesu zavedenia participatívneho riadenia školy sme […]

Živá matematika

Projekt „ŽIVÁ MATEMATIKA“ bol zameraný na zlepšenie hodín matematiky s využitím_x000D_ zážitkových metód v triede a outdoorových aktivít na školskom dvore i v prírode. Cieľom projektu_x000D_ bolo v rámci hodín matematiky v 3. a 4. ročníku ZŠ zaradiť témy z reálneho života, ktoré sú deťom_x000D_ blízke, napr. nakupovanie, príprava oslavy narodenín, pečenie koláča, […]

Umenie v etike

Komunikácia je základným znakom bytia človeka. Cieľom môjho projektu bolo zlepšiť verbálnu a neverbálnu komunikáciu žiakov. Rozvíjať komunikačné schopnosti, rozoznať základné znaky a druhy citov a emócií. Rozvíjať kreatívne myslenie pomocou výtvarného umenia. Projekt bol určený pre žiakov etickej výchovy. Podarilo sa mi prepojiť výtvarné umenie s etickou výchovou, […]

Na Ž-Ú-R treba troch

Pri mojej práci a poslaní som vnímal ako najväčšiu prekážku veľmi problematická práca s rodičmi, nedostatočná komunikácia a záujem rodičov o dianie v škole, o samotných žiakov a ich výsledky a prácu. Hlavným cieľom preto bolo zvýšiť angažovanosť rodičov žiakov 8. a 9. ročníka na […]