Autor: Eduard Gemza
Škola: Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica
Ročník: 2019/20

Pri mojej práci a poslaní som vnímal ako najväčšiu prekážku veľmi problematická práca s rodičmi, nedostatočná komunikácia a záujem rodičov o dianie v škole, o samotných žiakov a ich výsledky a prácu. Hlavným cieľom preto bolo zvýšiť angažovanosť rodičov žiakov 8. a 9. ročníka na dianí v Špeciálnej základnej škole v Banskej Štiavnici a tým zlepšiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov._x000D_
_x000D_
Podarilo sa zlepšiť komunikáciu s rodičmi, vzťah rodičov ku škole, aj výchovnovzdelávacie výsledky žiakov. Pozitívny posun hodonotím najmä subjektívne, nakoľko pre krízu nie je možné objektívne koncoročné porovnanie. Ďalším zámerom bolo zlepšovaním vzťahov v triede a budovaním vzájomného rešpektu a dôvery pozitívne ovplyvňovať  klímu v triede. Tento zámer sa množstvom aktivít v triede podaril naplniť. Z môjho pohľadu je jasný posun v  komunikácii žiakov, zcitlivení, spolupráci a iných aspektov triednej klímy, čo potvrdzuje aj názor externého pozorovateľa._x000D_
_x000D_
Vytvoril som 5 metodických listov (nájdete ich v materiáloch na stiahnutie) k aktivitám, ktoré je možné realizovať aj na iných školách a môžu pomôcť pedagógom, žiakom a ich rodičom, vo vytváraní väzieb, ktoré priamo budujú pozitívny vzťah žiakov a rodičov ku škole._x000D_
_x000D_
Na Ž-Ú-R treba troch – 19.11.2020