Čítanie nás baví

Aby si vytvorili deti kladný vzťah k čítaniu od najnižších ročníkov, v druhom a treťom ročníku sme sa na našej škole rozhodli zaviesť projektové vyučovanie. Chceli sme, aby deti mali radosť z čítania a už od druhého ročníka sa naučili čítať s porozumením. Každý piatok sme […]

Nie sú body ako body

Na hodinách dejepisu zavádzam metódu štvorstupňového hodnotenia, ktoré reaguje na prirodzené talenty žiakov, ich snahu a napredovanie. Využívam pri tom prvky gamifikácie, pri čom beriem do úvahy jedinečnosť každého zo žiakov. Žiaci sú hodnotení v štyroch oblastiach: viem – dokážem – komunikujem – snažím sa. […]

Brúsenie diamantu

Zámerom projektu bolo rozvíjanie soft skills žiaka, ako je napríklad budovanie zdravého sebavedomia, kritického myslenia a pohľad na vnútornú motiváciu. Projekt pomáhal žiakovi odbúravať strach z prezentácie vlastného názoru, nadobúdať komunikačné zručnosti, prebúdza v ňom kreativitu, viesť ho k samostatnosti a zmyslu pre zodpovednosť a […]

Trinásta záhrada

O Trinástej záhrade Tento mikroprojekt má tajuplný názov Trinásta záhrada. V strede našej školy bolo odjakživa átrium so stromami a s betónovou plochou. Vídavala som ho priamo z našej učebne biológie a hnevalo ma, že miesto s takým potenciálom sa pre žiakov vôbec nevyužíva. A tak mi napadlo vytvoriť tam […]

Refresher pre učiteľov

Jedným z problémov slovenského školstva je vyhorenie učiteľov, ktorí pracujú s deťmi z odlišného socio-kultúrneho prostredia. Mnohí prestávajú vidieť zmysel vo svojej práci, pretože väčšinu žiakov vidia v rovnakej sociálnej situácii, ako boli rodičia týchto žiakov. Žiadny z učiteľov však nie je odborne pripravený vzdelávať […]

Učíme sa pre život

Mikroprojekt Učíme sa pre Život som vytvorila pre žiakov základnej školy a dá sa použiť na akomkoľvek type základnej školy. Všetci veľmi dobre vieme, že dnešná škola je veľmi teoretická a málo praktická. Každodenný život práve naopak Cieľom projektu je poskytnúť žiakom možnosť praktického vyučovania a […]

Mapy učebného pokroku

Témou a cieľom mikroprojektu je problematika Máp učebného pokroku a snaha zmeniť spôsob hodnotenia žiakov na slovenských školách. Východiskom je projekt v Čechách, ktorý sa experimentálne začal zaoberať, hľadať a mapovať možnosti iné ako klasické známkovanie v oblasti hodnotenia. Konečne niekto začal uvažovať nad tým, že […]

Dráma a improvizácia na hodinách AJ

Spontánnosť, hravosť, zábava, hudba, tanec, zaujímavý príbeh… Toto sú kľúčové momenty divadla, na ktorom chceme pracovať s deťmi na hodinách angličtiny… Pokúsime sa spoločne cez rôznorodé aktivity objaviť v každom dieťati jeho talent a potenciál, ktorý by vedel využiť a rozvíjať počas celého roka. Verím, že sa deťom postupne […]

Inklúzia rodičov do vzdelávacieho systému

Inklúzia rodičov do vzdelávacieho systému je projekt, ktorý ponúkne pre školy, učiteľov a rodičov formou e-booku overené návody, postupy a činnosti toho, ako sa môžu stať rodičia súčasťou vzdelávania svojich detí v rámci školského systému.  E-book vznikne zverejnením činností CZŠ Narnie, ktorá je v tomto úspešná […]