Škola: SOŠ GaHS, Farského 9
Miesto: Bratislava
Ročník: 2016/2017
Kategórie: bratislavský kraj, finančné vzdelávanie, komunikácia, osobnosť žiaka, stredné školy

Zámerom projektu bolo rozvíjanie soft skills žiaka, ako je napríklad budovanie zdravého sebavedomia, kritického myslenia a pohľad na vnútornú motiváciu. Projekt pomáhal žiakovi odbúravať strach z prezentácie vlastného názoru, nadobúdať komunikačné zručnosti, prebúdza v ňom kreativitu, viesť ho k samostatnosti a zmyslu pre zodpovednosť a tímovú spoluprácu. Navádzal žiaka, aby spoznal sám seba.

Okrem toho sa žiak učil základom finančnej gramotnosti a marketingu – vrámci predmetu Cvičná firma (CVF – simulácia podnikateľského prostredia ) mohol vysk, čím získaval skúsenosti formou metódy learning by doing. Všetky tieto nadobudnuté kompetenciu nakoniec žiaci využili pri skladaní praktickej časti maturity. Hlavne sa ich však snažia pripraviť na realitu, ktorá ich čaká po skončení strednej školy.

Mikroprojekt Brúsenie diamantu obsahoval 3 hlavné ciele:

    1. Rozvíjať žiakov po osobnostnej stránke: Dokázali si vybudovať, resp. zvýšiť sebavedomie a odbúrať strach z prezentovania alebo vystupovania pred ľuďmi, čo podporilo ich sebadôveru vo svoje vlastné schopnosti. Pravidelné chválenie žiakov, aj za možnú maličkosť, prerástlo do oceňovania samotnými žiakmi. Na podporu ich sebadôvery na konci hodiny mal každý žiak sám seba oceniť za to, čo sa mu na hodine podarilo. Rôznymi formami zadaní, rozhovormi, diskusiou sa podarilo rozvinúť kritické myslenie. Dokázali pracovať s informáciami, vyhodnotiť ich a rozhodnúť sa. Diskusie, ktoré mali často osobnejší charakter (osobné príbehy, zdieľania skúseností) podporovali spolu s rastúcim sebavedomím aj vnútornú motiváciu niečo dokázať a napredovať.
    2. Žiak nadobudne praktické skúsenosti s praxou, v praxi, ktoré ho pripravia dostatočne
      k praktickej maturite, resp. na výstavu MVCVF – JUVYR (november 2016): Toto sa podarilo dosiahnuť, o čom svedčia pozitívne ohlasy z akcie JUVYR, kde sa niektorí návštevníci vyjadrovali, že do poslednej chvíle verili, že naši žiaci sú profesionáli a nie študenti zo SOŠ. A to najdôležitejšie, všetci úspešne zvládli praktické maturity. Boli taktiež ocenení predsedom maturitnej komisie, či predsedom školskej komisie za vysokú úroveň prezentovania svojich prác.
    3. Žiaci budú schopní pomenovať, čo im predmet CVF dal: Formou spätnej väzby – interview alebo dotazníkom. Spätná väzba bola realizovaná už spomenutou formou dotazníka. Všetci žiaci boli schopní napísať, čo im CVF dalo. (Niektoré z odpovedí: poznanie nových ľudí z praxe, odvahu, počítačové zručnosti, prezentačné zručnosti, sebavedomie/sebadôveru, spoznanie spolužiakov, informácie z praxe – skúsenosti.)