Wellbeing učiteľov alebo Na učiteľoch (nám) záleží

Zámerom projektu bolo vytvoriť kultúru wellbeingu a podporenie psychickej odolnosti učiteľov. Učitelia sú pod neustálym tlakom a hodnotením spoločnosti. K tomu, aby podávali výkon, musia byť aj oni sami v pohode. Musia rozumieť sebe, svojmu prežívaniu, mali by ovládať zručnosti, ktoré im pomáhajú budovať ich […]

Kto som, kam kráčam?

Projektom “Kto som, kam kráčam?” som chcel dosiahnuť zmenu práce triedneho učiteľa v štyroch vybraných triedach (I.B, kvinta, II.B, sexta) s orientáciou na systematickosť práce triedneho učiteľa so žiakmi, individualizáciu práce s jednotlivými žiakmi a zvýšenie sebapoznania každého žiaka a cieľavedomosti žiakov vybraných tried. Spracoval […]

V triedach bez dverí sa lepšie dýcha

Projekt “V triedach bez dverí sa lepšie dýcha” riešil prepojenie a budovanie vzťahov medzi jednotlivými triedami školy tak, aby sme uľahčili a riadili proces spoznávania sa neznámych detí medzi sebou bez toho, aby vznikali tábory “my” a “oni” a vytvorili sme skupinu žiakov, ktorí sa […]

Ako začať učiť a nezblázniť sa

Projekt má riešiť problematiku podpory začínajúcich učiteľov v pedagogickej praxi, počas adaptačného procesu, ale i niekoľko rokov po ňom. Po nástupe do zamestnania čerství absolventi nemajú toľko skúseností s riešením problémových situácií, s ktorými sa po nástupe do zamestnania stretnú. Tejto problematike som sa venovala […]

7 návykov úspešnej odbornej školy

Spoločenská situácia, rozvoj technológií, či rýchlo sa meniaci svet ukazujú, že odborné školstvo sa potrebuje zamerať aj na hodnoty a osobnostný rozvoj. Svojim projektom som chcela nenásilne implementovať hodnotové vzdelávanie v odbornej výučbe na strednej odbornej škole, prostredníctvom metódy “7 návykov”. Aktivity projektu boli zamerané […]

„Spolu vytvoríme našu školu“ Participatívna tvorba vízie školy.

Cez mikroprojekt „Spolu vytvoríme našu školu“ som mala zámer zaviesť systémový prístup myslenia v riadení zmeny v škole v kontexte rozvíjania inovácii pre vytváranie bezpečného, podporujúceho, reflexívneho prostredia pre efektívne učenie. Základným princípom je participatívne vedenie celého procesu zmeny, zdieľanie predstáv o potrebnom, realistickom a […]

Chyť sa do siete

Projekt Chyť sa do siete je o sieťovaní škôl a vytváraní školských komunít prostredníctvom workshopov a návštev v školách, s cieľom inšpirovať sa, zdieľať a vymieňať si praktické skúsenosti a vzájomne si odovzdávať príklady dobrej praxe. Ide o aktivizovanie a motivovanie škôl, aby sa pridali k výmene praktických […]