Škola: Neškola
Miesto: Bratislava
Ročník: 2022/2023
Kategórie: bratislavský kraj, osobnosť žiaka, prvý stupeň ZŠ, riadenie školy

Projekt “V triedach bez dverí sa lepšie dýcha” riešil prepojenie a budovanie vzťahov medzi jednotlivými triedami školy tak, aby sme uľahčili a riadili proces spoznávania sa neznámych detí medzi sebou bez toho, aby vznikali tábory “my” a “oni” a vytvorili sme skupinu žiakov, ktorí sa budú všetci považovať za plnohodnotnú súčasť školy. Cieľom bolo vytvoriť prijímajúcu a bezpečnú atmosféru nielen v triede, ale aj celej škole. Zároveň sme chceli obohatiť učiaci sa proces detí o element rovesníckeho vzdelávania, ako prirodzeného zdroja nových informácií, motivácie a dobrých vzťahov medzi žiakmi. Cez zážitkové pravidelné a nepravidelné aktivity sa nám podarilo vytvoriť z 2 tried skupinu detí, ktoré sa dobre poznajú, dokážu spolu komunikovať, spolupracovať a byť si oporou bez ohľadu na to, kto patrí do ktorej triedy. Veľkým obohatením pre nás bolo, že že tieto aktivity sa pri správnom nastavení stali bežnou súčasťou nášho vyučovacieho procesu a prístupom, ktorý aplikujeme v Neškole na dennej báze.