Učitelia v akcii

Naše školstvo potrebuje vynikajúce učiteľky a učiteľov – ľudí s nadšením pre vzdelávanie, ktorí pripravia deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí. Ak ste jedným z nich a radi by ste na svojom profesijnom rozvoji naďalej pracovali, pridajte sa k nám.

V Komenského inštitúte podporujeme zanietených učiteľov aj v týchto časoch a preto štartujeme nový cyklus mesačných online vzdelávacích blokov pod vedením špičkových slovenských lektorov.

Pokiaľ chcete premeniť svoju triedu na dielňu plnú radosti, osvojiť si nástroje ako rozmýšľať nad rámec zaužívaných štandardov a rozvíjať kreatívne myslenie v edukačnej praxi, či vniesť do vyučovania viac individualizovaný prístup zameraný na špecifiká jednotlivca, Učitelia v akcii ponúkajú interaktívny mesačný vhľad a priestor na spoločné učenie sa, individuálnu prácu aj konzultácie s mentorom.

O vzdelávacom online projekte

Učitelia v akcii je vzdelávací online projekt, ktorý každý mesiac, od októbra do decembra 2021, ponúka samostatný uzavretý vzdelávací blok zameraný na jednu tému.

 V každom mesačnom bloku sa dozviete základné princípy a teoretické východiská, ktoré Vám pomôžu priniesť do tried väčšiu radosť z učenia a príjemnejšiu klímu. Počas interaktívneho workshopu  si zároveň môžete nový prístup vyskúšať v bezpečnom prostredí uzavretej skupiny. Z neho budete odchádzať so zadaním pre individuálnu prácu, či podnetmi pre skúšanie nových prístupov vo výučbe, pričom je možné využiť konzultácie s prideleným mentorom – skúseným pedagógom z praxe. Mesačný blok bude ukončený záverečným stretnutím uzavretej skupiny s vyhodnotením a vzájomným zdieľaním skúseností. Po absolvovaní celého mesačného vzdelávania dostanú účastníci certifikát o účasti.

Workshopy vedú špičkoví lektori, ktorí vás posilnia vo vašej úlohe učiteľky a učiteľa. Získate podklady pre ďalšie vzdelávanie a mentora, ktorý vás bude počas realizácie individuálnych úloh sprevádzať.

Jeden mesačný vzdelávací blok Učitelia v akcií obsahuje:

 • poznatky o základných princípoch a teoretických východiskách
 • 1 poldenný interaktívny webinár pre uzavretú skupinu vybraných pedagógov
 • Individuálna práca v rozsahu 3 hodiny na základe zadaní od lektora
 • Konzultácia s mentorom – skúseným pedagógom z praxe
 • Záverečné stretnutie uzavretej skupiny pedagógov s lektorom

Pre koho je vzdelávanie určené?

Učitelia v akcii je vzdelávanie otvorené učiteľkám, učiteľom, riaditeľkám a riaditeľom všetkých základných i stredných škôl s rôznymi učiteľskými aprobáciami, ale aj vysokoškolským študentkám a študentom učiteľského zamerania z celého Slovenska. Našim cieľom je ponúknuť podporu a rozvoj vo vzdelávaní aj v tejto dobe, keď prezenčné semináre a kurzy nie sú možné. Zároveň očakávame, že sa získané zručnosti prejavia a zužitkujú vo výučbe a budú posúvané ďalej kolegom a žiakom.

Rôznorodá pedagogická skupina s rôznymi pohľadmi má potenciál vzájomnej inšpirácie a zdieľania rôznorodých skúseností z rôznych vzdelávacích kontextov.

Každý mesačný vzdelávací blok je otvorený pre max. 26 účastníkov, pretože kladieme veľký dôraz na interaktivitu, prácu v skupinách a individuálny prístup lektora.

Účastníkov budeme vyberať na základe vyplnenej prihlášky a budeme zohľadňovať motiváciu, kontext aj predstavu prenosu informácií do praxe. Prihlasovanie je otvorené pred začiatkom vzdelávacieho bloku, ale akceptujeme prihlášky aj po zhliadnutí úvodnej streamovanej prednášky.

Podmienky absolvovania

1. Zúčastniť sa

 • úvodnej online prednášky (len v prípade, že je súčasťou bloku) 
 • aktívna účasť na interaktívnom poldennom webinári (4-hodinový poobedný blok)
 • na záverečnom hodnotiacom stretnutí skupiny

2. Aplikovať v praxi

 • individuálna práca v rozsahu cca. 3 hodiny na základe zadaní od lektora
 • konzultácia s mentorom – skúseným pedagógom z praxe

3. Zdieľať skúsenosti

 • Ochota zdieľať skúsenosti, myšlienky, úspechy, otázky týkajúce sa danej témy a získané nástroje a zručnosti so svojimi kolegami zo školy – či už prostredníctvom otvorenej hodiny, poskytnutím informácií na spoločnej porade…

 

Témy a lektori

Elastické myslenie

Elastické myslenie alebo kognitívna flexibilita je absolútnou nevyhnutnosťou vo svete informačného pretlaku a neustálych zmien v živote každého človeka, učiteľov a žiakov nevynímajúc. Na základe vhľadov z evolučnej biológie a najnovších poznatkov neurovedy sa naučíte ako myslieť nad rámec zaužívaných štandardov a rozvíjať kreatívne myslenie v edukačnej praxi. 

Spoločne pochopíme, prečo je intelektuálna pokora najdôležitejší aspekt procesu učenia a zbúrame množstvo mýtov, s ktorými sa ešte aj dnes stretnete na kurzoch kreativity. Na workshope sa taktiež dozviete: či evolúcia priala kreatívnym hlavám, aké charakteristiky ich odlišujú od bežných ľudí i ako ich rozvíjať u seba samých a u svojich žiakov, aký ekosystém vytvoriť v školskom prostredí a vo svojej hlave, aby vôbec kreativita mohla klíčiť. 

Videli ste rásť bonsaj na asfaltke? Nie, ani tie najlepšie techniky vám nebudú fungovať, ak ich zasadíte do nesprávneho ekosystému.

Olívia Hurbanová

Olívia je „pozitívna skeptička“ neúnavne sa snažiaca pochopiť zložitú rovnicu ľudského správania. Je lektorka a autorka konceptu Future Skills, ktorý vyučuje vo vlastnej večernej škole Brainery. Pôsobí na Slovensku, v zahraničí i na akademickej pôde.
Jej snahou je prepájať mäkké zručnosti s tvrdými dátami, to všetko na základe poznatkov multidisciplinárneho charakteru. Olívia je totiž presvedčená, že k skutočne tolerantnej a múdrej spoločnosti sa dokážeme dopracovať len cez hlbšie porozumenie šírších súvislostí.
Za svoje dlhodobé snaženie v oblasti vzdelávania bola vo februári 2019 ovenčená titulom Lektor roka.

Ako individualizovať vyučovanie v triede plnej rozmanitých žiakov

Jedným z najväčších problémov súčasného systému vzdelávania je jeho hromadnosť a z nej plynúca unifikovanosť. Je príčinou, pre ktorú sú mnohé deti v škole nešťastné a prečo sú výsledky pedagogického úsilia často také slabé. Nemalo by nás to prekvapovať. Aké by asi boli výsledky medicíny, ak by mali lekári v ordinácii pracovať so skupinami 25 pacientov?

Ako správne poznamenala Lisa Cooley, existuje iba jediný druh dieťaťa, a to „dieťa iné ako všetky ostatné“ – tomu by sme mali prispôsobiť naše školy. To však nemusí byť v praxi jednoduché, pretože naša školská legislatíva vníma školu ako továreň, kde sa má vzdelanie produkovať hromadne a unifikovane ako na bežiacom páse.

Zameriame sa preto na konkrétne spôsoby, ktorými môžu školy a jednotliví učitelia vyučovanie viac individualizovať a lepšie ho prispôsobovať špecifickým schopnostiam, potrebám a záujmom jednotlivých žiakov.

Vladimír Burjan

RNDr. Vladimír Burjan bol po absolvovaní MFF UK niekoľko rokov učiteľom matematiky na gymnáziu v Bratislave. Prvý porevolučný minister školstva Ladislav Kováč ho prizval do svojho tímu, v ktorom pôsobil ako riaditeľ odboru všeobecného vzdelávania. Neskôr prijal ponuku z Výskumného ústavu pedagogického, aby tu založil a viedol skupinu merania výsledkov vzdelávania. Počas reorganizácie ústavu na jar 1994 sa rozhodol definitívne odísť zo štátnych služieb. Založil firmu EXAM (www.exam.sk), na čele ktorej stál nasledujúcich 25 rokov. Jedenásť rokov bol šéfredaktorom časopisu DOBRÁ ŠKOLA (www.dobraskola.sk). V súčasnosti je riaditeľom rovnomennej neziskovej organizácie. V rokoch 2016 – 2018 bol externým poradcom ministra školstva a jedným zo spoluautorov reformného dokumentu Učiace sa Slovensko. Je autorom viacerých kníh (www.dobraskola.sk/publikacie).

Harmonogram

Október

Téma: Elastické myslenie Lektor: Olívia Hurbanová

Prihlasovanie do vzdelávacieho bloku je možné do 4.10.2021.

Spolu 5,5 hodín vzdelávania a 4 hodiny individuálnej práce a konzultácií v priebehu jedného mesiaca.

Počas webináru si vyskúšate: 

 • bariéry a katalyzátory kognitívnej flexibility
 • rozmanité postupy  a metódy rozvoja elastického myslenia
 • vplyv statusových symbolov, prostredia, vnútorného rozpoloženia a iných ľudí, na našu otvorenosť a kreativitu
 • brainstorming vedený podľa najnovších poznatkov neurovied

Domáce zadania Vám pomôžu:

 • vyskúšať si techniky inovácií a elastického myslenia a aplikovať ich do vlastnej edukačnej praxe

 

Záverečné stretnutie bude venované:

 • prezentovaniu a vyhodnoteniu riešení
 • zdieľaniu know-how a zodpovedaniu dodatočných otázok

November - december

Téma: Ako individualizovať vyučovanie v triede plnej rozmanitých žiakov Lektor: Vladimír Burjan

Prihlasovanie do vzdelávacieho bloku je možné do 4.11.2021.

Spolu 7 hodín vzdelávania a 4 hodiny individuálnej práce a konzultácií v priebehu jedného mesiaca.

Na prednáške sa dozviete: 

 • v čom spočívajú problémy hromadnej uniformnej školy
 • čo rozumieme individualizáciou vzdelávania
 • aké rôzne podoby môže mať individualizácia vzdelávania a čo všetko možno v škole individualizovať
 • aké môžu byť benefity individualizácie a na aké jej riziká poukazujú jej odporcovia
 • ako sa líši nazeranie na individualizáciu u žiakov so ŠVVP a u žiakov s nadaním

Počas webináru si vyskúšate: 

 • dozviete sa, čo všetko môže učiteľ v triede individualizovať
 • vyskúšate si, ako možno individualizovať domáce úlohy, projekty či povinné čítanie
 • budeme hovoriť o tom, ako pracovať s najlepšími žiakmi v triede
 • premyslíte si, ako by ste vo svojej praxi mohli zvýšiť individuálny prístup ku žiakom a vyberiete si konkrétnu oblasť, v ktorej sa v nadchádzajúcich týždňoch pokúsite o individualizáciu

 

Domáce zadania Vám nechajú priestor vyskúšať si aplikáciu individuálneho prístupu vo vlastnom prostredí.

Záverečné stretnutie bude venované

 • vašim skúsenostiam a vzniknutým otázkam, tipom na implementovanie ďalších zmien vo vašej pedagogickej práci s pomocou publikácie Učiaca sa škola

Organizačné pokyny

Úvodné prednášky budú streamované na facebokovom profile Komenského inštitútu a budú verejne dostupné.

Pre absolvovanie celého vzdelávacieho bloku je potrebné sa vopred prihlásiť (viď odkaz na formulár nižšie). Prihlasovanie je otvorené pred začiatkom vzdelávacieho bloku, ale aj pár dní po zhliadnutí úvodnej streamovanej prednášky.

Účastníkov budeme vyberať na základe vyplnenej prihlášky a budeme zohľadňovať motiváciu, kontext aj predstavu prenosu informácií do praxe. Potvrdenie vybratia do vzdelávacieho bloku Vám finálne potvrdíme minimálne 4 dni pred termínom uzavretého workshopu.

Vybraní účastníci sa zaväzujú zúčastniť sa všetkých častí mesačného vzdelávacieho bloku v stanovených termínoch. Pred prihlasovaním zvážte koľkých vzdelávacích tém sa máte kapacitu reálne zúčastniť. T.j. môžete sa kľudne prihlásiť len na vzdelávací blok v marci a nemusíte sa hlásiť na ďalšie mesačné bloky. Po absolvovaní celého mesačného vzdelávania dostanú účastníci certifikát o účasti.

Prednášky a webináre v projekte Učitelia v akcii prebiehajú v online priestore cez aplikáciu Zoom. Účasť na vzdelávaní si preto vyžaduje stabilné pripojenie na internet a základné zručnosti práce s počítačom. Nakoľko budú prebiehať interaktívne aktivity a práca v skupinách, potrebuje mať každý účastník funkčnú a zapnutú kameru a mikrofón, aby sa mohol zapájať a byť súčasťou skupiny.

Pre vybraných účastníkov bude vzdelávanie bezplatné.