Liga nápadov – Moja škola a JA

Liga nápadov – Moja škola a JA má tri rozmery. Liga nápadov, teda nápady akcií, ktoré si vymyslia samotní žiaci a počas roka ich realizujú, učia sa pritom plánovať, organizovať, vyhodnocovať riziká, pracovať v tíme, rešpektovať sa navzájom, majú možnosť sa realizovať v tom, čo […]

Nech ruky zhotovia, čo srdce miluje

Cieľom projektu bolo zlepšenie jemnej motoriky u žiakov šiesteho a siedmeho ročníka základnej školy prostredníctvom poznávania a rozvíjania remesiel typických pre región hornej Oravy. Žiaci sa počas roka priebežne zoznamovali s remeslami typickými pre ich región, čím rozvíjali jemnú motoriku i poznanie regiónu. Aktivity boli […]

Knižní influenceri

Cieľom pedagogického projektu bolo ukázať žiakom šiesteho ročníka, že čítanie nemusí byť záležitosťou minulého storočia. Influenceri deti presviedčajú o užitočnosti všetkého možného, prečo by ich nemohli presvedčiť o užitočnosti čítania? Projekt má dve línie:  v programe POZRI, KTO ČÍTA! ponúkame deťom workshopy s čítajúcimi osobnosťami/influencermi […]

EDUrast

V meste Ružomberok nebol doposiaľ priestor na vzdelávanie učiteľov v inovatívnych výchovno-vzdelávacích metódach. Ak učiteľ chcel absolvovať inovatívne vzdelávanie, musel vycestovať mimo ružomberského okresu, čo bolo spojené s veľkým časovým a taktiež  finančným zaťažením. Taktiež v okrese Ružomberok chýbala možnosť, priestor pre učiteľov naprieč rôznymi […]

…aby veci dávali zmysel… Ročníkové práce s využitím medzipredmetových vzťahov

Cieľom môjho projektu bolo na základe ročníkovej práce zvýšiť využívanie medzipredmetových vzťahov na vyučovacích hodinách. Na jej pozadí som vyzdvihla jedinečnosť každého žiaka. Vytvorila som priestor pre rozvoj komunikačných, prezentačných zručností, učila žiakov pracovať s informáciami a selektovať ich. Projekt som realizovala v 9. ročníku.  […]

All Booked

Primárnym zámerom projektu „All Booked“ bolo pritiahnuť k literatúre aspoň časť študentov školy, ktorí o ňu prejavujú nepatrný alebo dokonca žiadny záujem. Rovnako si projekt stanovil za cieľ pozitívne zmeniť vzťah študentov k literatúre a knihám ako takým. Projekt bol realizovaný v II.AG triede bilingválneho […]

Chemická šou

Chemická šou je zaujímavou a zábavnou formou vyučovania chémie nielen pre žiakov 8. ročníka na základnej škole. Jej hlavným cieľom je zaujať žiakov a prilákať ich k vyučovaciemu predmetu chémia. Jej implementáciou do vyučovania žiaci získajú komunikačné zručnosti, rozvíjajú spoluprácu v tíme, digitálne zručnosti, kreatívnosť, […]

Hejného matematika a rodičia

Na ZŠ s MŠ v Nižnej učíme podľa metódy VOBS /Vyučovanie orientované na budovanie schém/ už štvrtý rok. Je to metóda na vyučovanie matematiky, ktorú vypracoval prof. Hejný. Rodičia vedeli o tejto metóde veľmi málo a keďže som chcela, aby zdieľali radosť z matematiky so […]