Škola: ZŠ s MŠ Liptovský Ján
Miesto: Liptovský Ján
Ročník: 2020/21
Kategórie: anglický jazyk, biológia, dejepis, druhý stupeň ZŠ, etická výchova, finančné vzdelávanie, informatika, matematika, občianska náuka, osobnosť žiaka, praktické vyučovanie, slovenský jazyk, žilinský kraj

Cieľom môjho projektu bolo na základe ročníkovej práce zvýšiť využívanie medzipredmetových vzťahov na vyučovacích hodinách. Na jej pozadí som vyzdvihla jedinečnosť každého žiaka. Vytvorila som priestor pre rozvoj komunikačných, prezentačných zručností, učila žiakov pracovať s informáciami a selektovať ich. Projekt som realizovala v 9. ročníku. 

Ročníková práca je projekt, ktorý učí žiaka samostatne vyhľadávať, triediť a spracovať informácie z rôznych oblastí (vyučovacích predmetov) s uvedením minimálne troch zdrojov a zároveň prezentovať zistené pred žiakmi školy, rodičmi, pedagógmi, vedením, prípadne širokou verejnosťou.

Deviataci pomocou brainstormingu zistili, ku ktorým témam majú blízko. Na základe zistení začali uvažovať nad možnou spoluprácou so svojimi spolužiakmi. Žiaci si urobili analýzu potrieb. Zistili, čo vedia urobiť samostatne, a s čím je potrebné im pomôcť a poradiť. Následne pracovali na ročníkovej práci a v decembri sme pristúpili k predbežnej prezentácii. Počas školského roka sme realizovali aktivity na podporu kritického myslenia, posilnenie vzťahov v kolektíve, či prácu s informáciami.