Škola finančnej gramotnosti – Veľkí malým

Základom môjho projektu “Škola finančnej gramotnosti – Veľkí malým” je rovesnícke učenie. Cieľom projektu bolo rozvinúť komunikačné zručnosti, tvorivosť a kreativitu vybranej skupiny žiakov našej školy. Žiaci si osvojili základy lektorovania a na chvíľu sa stali odborníkmi v oblasti finančnej gramotnosti a filantropmi. Spoznali profesiu […]

…aby veci dávali zmysel… Ročníkové práce s využitím medzipredmetových vzťahov

Cieľom môjho projektu bolo na základe ročníkovej práce zvýšiť využívanie medzipredmetových vzťahov na vyučovacích hodinách. Na jej pozadí som vyzdvihla jedinečnosť každého žiaka. Vytvorila som priestor pre rozvoj komunikačných, prezentačných zručností, učila žiakov pracovať s informáciami a selektovať ich. Projekt som realizovala v 9. ročníku.  […]

Brúsenie diamantu

Zámerom projektu bolo rozvíjanie soft skills žiaka, ako je napríklad budovanie zdravého sebavedomia, kritického myslenia a pohľad na vnútornú motiváciu. Projekt pomáhal žiakovi odbúravať strach z prezentácie vlastného názoru, nadobúdať komunikačné zručnosti, prebúdza v ňom kreativitu, viesť ho k samostatnosti a zmyslu pre zodpovednosť a […]