Autor: Michal Bohuš
Škola: Gymnázium, Ulica L. Sáru 1
Miesto: Bratislava
Ročník: 2016/2017
Kategórie: druhý stupeň ZŠ

Môj mikroprojekt je zameraný na využívanie prvkov daltonského plánu vo vyučovaní na II. stupni ZŠ. Hlavným cieľom projektu je v praxi overiť, ktoré prvky daltonského vyučovania možno využiť na zlepšenie a zefektívnenie súčasného nepraktického a pre žiakov neatraktívneho vzdelávacieho procesu na našich školách. Uplatňovanie daltonských princípov slobody, samostatnosti a spolupráce má zároveň žiakom poskytnúť dostatočný priestor na získavanie a precvičovanie dôležitých praktických zručností, ako sú práca s informáciami, kritické myslenie a práca v kolektíve. V neposlednom rade je cieľom projektu prostredníctvom neobvyklej organizácie vyučovania a foriem práce zvýšiť motiváciu žiakov, povzbudiť ich k väčšej iniciatíve a budovať u nich pozitívne postoje a vzťahy ku škole a vzdelávaniu.

Úspešnosť projektu sme merali pomocou testov a dotazníkov, zameraných jednak na zisťovanie úspešnosti žiakov pri osvojovaní si učiva, ale takisto na meranie postojov žiakov a získavanie ich spätnej väzby. Projekt považujem za úspešný, nakoľko si žiaci prostredníctvom daltonského vyučovania osvojili predpísané učivo minimálne na rovnakej úrovni ako pri tradičnom vyučovaní a zároveň sami takúto formu práce hodnotili ako zaujímavejšiu a zmysluplnejšiu.
V projekte som realizoval:

    • úspešne sa mi podarilo aplikovať do vyučovania dejepisu daltonské princípy slobody,samostatnosti a spolupráce – výrazne sa vďaka tomu zmenila celá organizácia vyučovania na tomto predmete – dokazujú to pozitívne spätné väzby od žiakov i rodičov – žiaci najviac oceňujú väčšiu slobodu pri vyučovaní, ktorá je pre ne silným motivačným faktorom
    • žiaci si v priebehu školského roka osvojili daltonské pricnípy a pravidlá, zžili sa s nimia naučili sa zvládať a osvojovať učivo svojou vlastnou aktivitou – úroveň zvládnutia učiva pri takejto forme práce je minimálne porovnateľná s tradičným frontálnym vyučovaním, ale benefitom je súčasné osvojovanie praktických zručností
    • pomocou dotazníkov som overil zmenu postojov žiakov ku škole v súvislosti s daltonským vyučovaním – výsledky ukázali zlepšenie vzťahu žiakov ku škole aj k samotnému dejepisu, dalton je pre väčšinu žiakov atraktívnejší, zmysluplnejší i zábavnejší
    • podarilo sa mi vytvoriť množstvo organizačných i učebných materiálov a plánov, ktoré môžu poslúžiť aj iným učiteľom, prípadne môžu byť inšpiráciou

Materiály na stiahnutie:

Prezentácia projektu