Škola: Evanjelická spojená škola
Miesto: Prešov
Ročník: 2020/21
Kategórie: prešovský kraj, prvý stupeň ZŠ

Dnešné deti majú k dispozícií obrovské množstvo informačných zdrojov, a preto suché poskytovanie informácii verbálnou formou je pre nich nezáživné. Projektom reagujem na potrebu vedenia žiakov k tvorivému riešeniu úloh s vlastnými nápadmi, návrhmi riešení založenými na metóde objavovania s využívaním tvorivých prístupov činnostného učenia. Takéto učenie kladie dôraz na pochopenie učiva a jeho následné precvičovanie. Aké sú princípy činnostného učenia?

1) Samostatná činnosť všetkých žiakov (individuálne pokusy, zostavovanie, modelovanie matematických situácií, triedenie…) – každý žiak má svoju pomôcku. Učiteľ žiakom názorne vysvetlí, ako s pomôckou, ktorú pre daný cieľ zvolili, pracovať a akým spôsobom o činnostiach hovoriť. Žiaci manipulujú s pomôckou spoločne s učiteľom. Prostredníctvom činností a pozorovania si žiaci vytvárajú predstavu o javoch, ktorým ich učíme a učia sa tieto javy vnímať.

2) Pozorovanie, rozprávanie žiakov o pozorovaní a vyvodzovanie záverov – žiaci sami vytvárajú obdobné príklady a situácie. Učiteľ ich vedie k uvažovaniu a rozprávaniu o pozorovaných javoch, k vyjadreniu názorov, záverov a formulácii otázok. 

3) Precvičovanie učiva – pri činnostiach dochádza k postupnému porozumeniu učiva všetkými žiakmi. Vtedy má zmysel pristúpiť k precvičovaniu – automatizácii. Formy precvičovania volíme s rôznymi didaktickými pomôckami v rukách všetkých žiakov.

 Činnostné učenie žiakov vnútorne motivuje, umožňuje spolu-výber učiva žiakmi, prirodzene vedie k diferenciácii a individualizácii, učí interakcii a spolupráci. Hlavný prínos vidím v tom, že všetci žiaci naraz v jednom okamihu môžu zažiť úspech.

Galéria