Už od môjho detstva som mala pred sebou pozitívny vzor. Bola ním moja pani učiteľka na 1.stupni ZŠ, ktorá nám s láskou odovzdávala svoje vedomosti a poznatky. Pristupovala ku každému z nás s veľkým porozumením a obrovskou láskou. S odstupom času, v dospelosti, to považujem za najdôležitejší benefit kvalitného pedagóga. Preto bolo mojím snom stať sa raz v dospelosti učiteľkou.

Po gymnaziálnom štúdiu sa môj sen stal skutočnosťou, a stala som sa učiteľkou pre primárne vzdelávanie. Vyštudovala som študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Neskôr som si rozšírila kvalifikáciu na výučbu anglického jazyka na I. stupni ZŠ. Dlhé roky som viedla záujmový krúžok anglického jazyka v materských školách. Vo svojej praxi som sa snažila obohatiť aj hodiny informatiky novými netradičnými metódami a používaním moderných softvérov na vyučovaní. Vždy som sa usilovala vzájomne prepájať teóriu s praxou, aby si žiaci osvojovali nové vedomosti cez zážitky a vlastnú osobnú skúsenosť.

Momentálne stojím pred novou výzvou založenia a rozbehnutia Multifunkčného centra pre deti a mládež v našom meste Moldava nad Bodvou v pozícii riaditeľky. Mojím cieľom je posilniť spoluprácu výchovno-vzdelávacích inštitúcií v meste, zamerať sa na prácu s mládežou, aktívne zapájať moldavskú mládež do všetkých podujatí, súťaží, akcií, ktoré Multifunkčné centrum organizuje. Zameriavam sa aj na vytváranie a organizovanie rôznych kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, mimoškolských aktivít, seminárov , workshopov pre žiakov, pedagógov a širokú verejnosť. Vo voľnom čase si rada oddýchnem v prírode počas prechádzok, v zime si rada zalyžujem a trávim čas v kruhu svojej rodiny a priateľov.