Po štúdiu na Strednej pedagogickej akadémii v Leviciach začala pôsobiť ako vychovávateľka v Školskom klube detí na Základnej škole Rozmarínovej v rodnom meste Komárne. Popri práci a neskôr materskej dovolenke začala externe študovať učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na UKF v Nitre. Návrat do práce po materskej dovolenke znamenal pre ňu veľkú výzvu v podobe asistentky nadaného žiaka s aspergerovým syndrómom a súčasne vedúcej vychovávateľky v Školskom klube detí. V súčasnosti už tretí rok pôsobí ako zástupkyňa riaditeľky školy. Vo vyučovaní, najmä v primárnom vzdelávaní, preferuje viaczmyslové zážitkové učenie, pokusy a učenie v pohybe. Koordinuje viaceré vnútroškolské projekty a akcie. V tomto školskom roku zavádza v škole, v spoluprácii s neziskovou organizáciou Indícia, výskumne ladenú koncepciu na hodinách biológie u žiakov piatych ročníkov. Učaroval jej aj florbal a ako spoluzakladateľka Športového klubu Florbalo trénuje staršiu prípravku. Počas letných prázdnin organizuje pre žiakov školy  denný  tábor Letná škola Rozmarínky. Inak vždy rozlietaná, obklopená pracovným neporiadkom, s túžbou učiť vždy lepšie a lepšie, aby žiaci chodili do školy s radosťou a odchádzali z nej so schopnosťami, ktoré im pomôžu v každodennom živote a v rôznych komunitách.