fbpx

Pochopenie emócií druhých aj vlastných a osvojenie si účinných rešpektujúcich reakcií v emočne vypätých situáciách je významným faktorom prevencie syndrómu vyhorenia učiteľov. Zásady rešpektujúcej komunikácie môžu zas pôsobiť ako prevencia zbytočných konfliktov. Na workshope sa preto budeme učiť ako upokojiť vlastné emócie a ako to učiť deti.

 

Prvým okruhom workshopu bude téma Rešpektujúceho a mocenského vzťahu vo výchove a vzdelávaní: Prečo by socializácia a sebaúcta mali byť dva základné ciele výchovy? Aké rôzne štýly môžeme použiť pri stanovovaní hraníc správania sa? Prejdeme si vývinové úlohy a využijeme poznatky o fungovaní mozgu ako argument pre používanie rešpektujúceho prístupu.

 

Každé dieťa ma rôzne modely i štruktúru vzťahov s inými deťmi, či s dospelými.  Aký je rozdiel medzi mocenským a rešpektujúcim vzťahom? Aké dôsledky to má pre jednotlivca a pre spoločnosť? Má aj poslušnosť svoje riziká? A čo zodpovednosť?

 

Účastníci budú môcť spoznať, aká je ich základná orientácia v prístupe k deťom a k dospelým a porovnať vplyv rešpektujúceho modelu komunikácie v škole a v rodine, ako si aj aktívne cvičiť rôzne komunikačné zručnosti.

 

Druhým okruhom bude téma Emócií a empatickej reakcie: Ako jednať s deťmi, ktoré dávajú najavo negatívne pocity? Akovieme objasniť príčiny konfliktu, ktoré vznikajú nevhodnou reakciou?  Niekedy to vyzerá, že nemáme možnosť ovládať prejavy negatívnych emócií. Je to naozaj tak?

 

Účastníci budú analyzovať svoje reakcie a nacvičovať si postupy, ako zvládnuť vo vyostrených situáciách vlastné emócie a dať najavo prijatie a pochopenie emócií žiakov.