fbpx

Prvou tematickou oblasťou workshopu je facilitatívny štýl vedenia diskusie v triede. Ako vťahovať žiakov do diskusie, akým spôsobom klásť otázky namiesto tvrdení, ako nechať žiakov študentov objavovať skutočnosť, ako ich motivovať k poznávaniu a záujmu o verejné problémy v spoločnosti .

 

Práca s kultúrnou citlivosťou a globálnou zodpovednosťou. Ako sa produktívne vyrovnávať so stretmi odlišných kultúr a pestovať synergiu. Ako sa postaviť k situáciám kultúrne sýteného konfliktu (na základe hodnotových odlišností a odlišných sociálnych noriem, konfrontácii odlišných jazykov, vier, zvyklostí).

 

Ako pracovať s konfliktom a s transformáciou konfliktov v triede a mimo nej? Na základe praktických príkladov si objasníme ako analyzovať konflikty (ako odhaľovať zdroje primárnych, sekundárnych a terciárnych aktérov). Pozornosť budeme venovať aj vyrovnávaniu sa s komplikovanými a náročnými žiakmi. Sústredíme sa na otázky prístupu postaveného na záujmoch, na problémové situácie v procese výchovy a vzdelávania, na ich zvládanie (patové situácie, časový stres, nečisté triky v komunikácii, postupy v prípadoch nedodržania dohody) ako aj na komplikovanejšie situácie konfrontácií v situácii mocenskej nerovnováhy, v situáciách mnohonásobných konfliktov. Rovnako sa budeme venovať vzťahom žiak-učiteľ, žiak-žiak (keď učiteľ vystupuje ako mediátor, učiteľ-učiteľ, učiteľ-rodič, učiteľ-predstaviteľ vedenia školy).

 

V poslednom bloku sa budeme venovať mediácii a budovaniu kontexte školy, výchovy a vzdelávania. Prakticky si vyskúšame, ako vyzerá intervencia tretej strany – sprostredkovanie v sporoch, zmierovanie a rekonciliácia v situácii malých skupín ako aj v situácii inštitucionalizovaných sporov. Účastníci sa oboznámia s fázami mediačného procesu, osvoja si základné zručnosti efektívneho mediátora. Táto časť workshopu je postavená výrazne participatívne – účastníci si vyskúšajú väčšinu postupov o ktorých budeme hovoriť praktickým precvičovaním „na vlastnej koži.“ Absolvujú diskusie v malých skupinách na základe videoukážok, ako aj štruktúrované prezentácie, špecifické cvičenia, simulácie a hranie rolí, prostredníctvom ktorých získajú informácie o vlastných osobných štýloch v konflikte.