Vzdelávací program

Krajšie učebnice, viac tabletov alebo lepšie testy naše školstvo nespasia. Naše školstvo potrebuje vynikajúce učiteľky a učiteľov – ľudí s víziou, ktorí pripravia deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí. Ak ste jedným z nich, vieme vám pomôcť!
 
V Komenského inštitúte poskytujeme každý rok 20 pedagogičkám a pedagógom kvalitné ročné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám na školách. Máte tak možnosť bezplatne získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite.

O štúdiu

Výučba na Komenského inštitúte prebieha formou zážitkových a praktických workshopov, neformálnych rozhovorov a prednášok. Štúdium trvá jeden školský rok, počas ktorého absolvujete 6 workshopov, ktoré tematicky pokrývajú oblasti, ktoré v slovenskom školstve dlhodobo absentujú. Workshopy vedú špičkoví lektori, ktorí vás posilnia vo vašej úlohe učiteľa. V rámci štúdia realizujete svoj vlastný pedagogický projekt. Získate mikrogrant vo výške 300 eur a svojho vlastného konzultanta, ktorý vás počas realizácie projektu sprevádza. Jeden rok výučby na Komenského inštitúte predstavuje:

  • 6 pobytových workshopov
  • webináre na témy, ktoré si vyberú a pripravia účastníci programu pre svojich spolužiakov
  • realizácia a obhajoba pedagogického projektu

Komenského inštitút však nie je len jednoročný projekt. Jeho cieľom je dlhodobé vzdelávanie, podpora a prepájanie účastníkov. Po ukončení roku štúdia sa môžete zapojiť do programu pre absolventov inštitútu, ktorý slúži na vzájomné sieťovanie, vymieňanie skúseností a know-how.


Pre koho je štúdium určené?

Máme ambíciu spájať a podporovať ľudí, ktorí sa neboja pracovať na sebe, experimentovať a vo svojich študentoch a kolegoch postupne prebúdzať ducha slobodného myslenia a rozvíjať pocit osobnej zodpovednosti. Komenského inštitút je otvorený učiteľkám a riaditeľom všetkých základných i stredných škôl s rôznymi učiteľskými aprobáciami, ale aj vysokoškolským študentom učiteľského zamerania z celého Slovenska. Rôznorodá pedagogická skupina s rôznymi pohľadmi má veľký potenciál priniesť inovatívne prístupy v reforme školstva zdola. Každoročne do Komenského inštitútu prijímame len 20 účastníkov, pretože kladieme veľký dôraz na vytvorenie priestoru na individuálny prístup a bezprostredný kontakt medzi lektorom a účastníkmi ako aj účastníkmi navzájom. Do jedného ročníka Komenského inštitútu berieme: 5 učiteľov s praxou nad 5 rokov 5 učiteľov s praxou pod 5 rokov 5 študentov pedagogických odborov 5 riaditeľov alebo zástupcov vedenia školy


Učíte mladé generácie?

 hľadáme učiteľov s praxou nad päť rokov  hľadáme začínajúcich učiteľov Každý rok prijímame do Komenského inštitútu učiteľky a učiteľov s rôznou dĺžkou praxe. Učitelia s praxou nad päť rokov vedia do skupiny priniesť cenné skúsenosti nazbierané počas svojej práce. Z našej skúsenosti vieme, že učitelia s praxou pod päť rokov majú zapálenie pre svoju prácu a ide im to dobre s dnešnou generáciou mladých. Ich tipy, ako na súčasných žiakov sú obohatením.  

Študujete na univerzite?

 hľadáme študentov pedagogických odborov Komenského inštitút ponúka priestor aj pre vysokoškolských študentov pedagogických odborov. Vďaka svojmu štúdiu na univerzite ste skvelým prepojením medzi tériou a praxou a viete do skupiny priniesť nové pohľady na problematiku. Odborným partnerom Komenského inštitútu je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a preto môžu všetci zapojení študenti, po úspešnom absolvovaní, získať ECTS kredity.  

Máte vo svojich rukách celú školu?

 hľadáme riaditeľov alebo zástupcov vedenia Program Komenského inštitútu je aj pre vás. Ste významnými nositeľmi zmeny, pretože pracujete s celými tímami učiteľov a víziami škôl. Do skupiny viete priniesť cenné informácie z pohľadu manažmentu školy.  

Podmienky absolvovania

1. Zúčastniť sa

  • 6 workshopov
  • byť pripravený na témy ktorým sa na nich budeme venovať (vopred sa zorientovať v téme, prečítať si odporúčaný materiál)
  • aspoň piatich webinárov (internetových prezentáciách a diskusiách organizovaných účastníkmi Komenského inštitútu)
  • viesť si e-portfólio, v ktorom si prostredníctvom fotiek, krátkych reflexií, otázok a opisu krokov, ktoré podnikáte pri realizácií svojho projektu zaznamenávate svoj pokrok a ďalšie nápady

2. Spolupodieľať sa

Jednotlivo alebo v skupinke pripraviť webinár (krátku online prezentáciu s diskusiou) pre Komenského komunitu na tému, ktorá vás zaujíma/s ktorou máte skúsenosti.

3. Podieľať sa na zmene

Zorganizovať a úspešne zrealizovať svoj pedagogický projekt. Hneď na začiatku programu si všetci 20 účastníci zvolia tému svojho „pedagogického projektu“, cez ktorý sa budú usilovať dosiahnuť hmatateľnú zmenu vo svojej školskej komunite. Na realizáciu svojich pedagogických projektov budete mať možnosť po dohode získať finančnú podporu ako aj konzultácie so skúseným mentorom, ktorý vám bude pomáhať identifikovať možné prekážky a hľadať riešenia. Realizácia však ostáva čisto v rukách účastníkov vzdelávania. Príklady mikroprojektov:

  • vytvorenie učiacej záhrady, kde sa budú môcť žiaci učiť prostredníctvom zážitkového učenia
  • participatívne formy riadenia v školách
  • inovácie v metódach učenia, či hodnotenia

Pozrite si všetky zrealizované pedagogické projekty.

4. Informovať

Ochota zdieľať skúsenosti, myšlienky, úspechy, otázky týkajúce sa práce na pedagogickom projekte a účasti na jednotlivých aktivitách Komenského inštitútu (napr. prostredníctvom lokálnych médií, Facebooku Komenského inštitútu, blogu, článkov do Dobrej školy a iných médií).

Harmonogram

Letnú školu na tému Posilnení učitelia a učiteľky: vízia a osobná moc vedie lektorka a psychoterapeutka Sylvia Ondrisová.

Workshop Kritické myslenie a argumentácia vedú lektori Ondrej Gažovič a Zuzana Labašová.

Workshop Lenivý učiteľ vedie lektor Robert Čapek.

Workshop Facilitácia a riešenie konfliktov v školskom prostredí vedie lektor Dušan Ondrušek.

Workshop Rešpektovať a byť rešpektovaný vedie lektorka Tatiana Piovarčiová.

Obhajoby budú prebiehať v dvoch májových termínoch v Bratislave a vo Zvolene.

Organizačné pokyny

Vzdelávacie centrum Záježová

Komenského inštitút sídli vo Vzdelávacom centre Zaježová, kde sú v krásnom prostredí zaježovských lazov vytvorené podmienky na intenzívne vzdelávanie. Pre účastníkov workshopov je k dispozícií pohodlné ubytovanie, inšpiratívne seminárne miestnosti: multimediálna knižnica, študovňa s internetom a prednášková miestnosť vybavená interaktívnou tabuľou a v neposlednom rade aj kvalitná vegetariánska strava.

Doprava

Účastníci sa na jednotlivé workshopy dopravujú individuálne a cestovné náklady sú im preplatené. Vzdelávacie centrum Zaježová nájdete približne 30 km od Zvolena na zaježovských lazoch v časti prezývanej „Polomy“. Na miesto je možné dopraviť sa autom i autobusom zo Zvolena.

FAQ

Učitelia, riaditelia a zástupcovia stredných i základných škôl z celého Slovenska ako aj študenti všetkých učiteľských smerov, ktorí majú chuť urobiť niečo pre seba a svoju školskú komunitu.

Stačí vyplniť online formulár do 30. apríla 2019.

Ak patríte medzi pedagógov, ktorí majú potrebu neustále sa učiť niečo nové, posúvať sa vpred a cibriť svoje názory v diskusii s inými ľuďmi podobného zmýšľania, tak ste naša krvná skupina. Ak máte vnútorný pretlak myšlienok a nápadov na zlepšenie svojich hodín, školskej komunity a ambíciu uviesť svoje vízie do praxe, tak sa pridajte k nám. Ak máte chuť nechať sa inšpirovať a zároveň inšpirovať iných, tak už vôbec neváhajte a prihláste sa!

Bezplatný ročný vzdelávací a zároveň praktický kurz zostavený z 6 pobytových workshopov. Medzi témy, ktorým sa na Komenského inštitúte venujeme patria napríklad Posilnení učitelia – vízia a moc, Zážitková pedagogika a interaktívne učenie, Facilitácia a riešenie konfliktov v školskom prostredí, Kritické myslenie, či Rešpektujúca komunikácia. Študentov do každej z tém uvedie pozvaný lektor, špička vo svojom odbore. Výučba prebieha formou zážitkových a praktických aktivít či diskusií a prednášok. V Komenského inštitúte kladieme veľký dôraz na vytvorenie individuálneho prístupu a preto Vás bude v ročníku len 20.

Nie. Komenského inštitút sa zameriava na rozvoj pedagogických zručností učiteľov a zlepšenie situácie školstva prostredníctvom praktických riešení realizovaných účastníkmi programu.

Tri dni Teambuildingu a mentoringu (júl), jeden týždeň Letnej školy (august), 4 predĺžené víkendy (október, november, február, apríl) a približne 8 hodín online diskusii. Okrem toho treba rátať s tým, že sa budete priebežne venovať realizácii svojho pedagogického projektu, čítaniu materiálov na témy workshopov, organizovaniu jednej miniprednášky pre ostatných členov Komenského komunity.

Skúsený človek z praxe, ktorý podporuje učiteľov počas ich práce na pedagogických projektoch.

Účasť na workshope Teambuilding a mentoring a na Letnej škole je pre všetkých účastníkov povinná, absencia na jednom z pobytových workshopov je možná.

Žiaľ nie. Štúdium je koncipované ako celok a nie je možné zúčastniť sa len jeho časti.

Nie, žiadne teoretické skúšky sa na záver ročníka nerobia. Dôraz kladieme na praktickú časť – realizáciu a prezentáciu výsledkov vybraného pedagogického projektu.

Áno. Po úspešnom splnení všetkých požiadaviek dostanú účastníci Komenského inštitútu doklad o absolvovaní ročného vzdelávania.

Študenti pedagogických smerov majú možnosť po úspešnom absolvovaní získať ECTS kredity. Pre učiteľov však túto možnosť nemáme, pretože nie sme program akreditovaný Ministerstvom školstva a z tohto dôvodu kredity neudeľujeme.

Komenského inštitút je podporovaný firmami, ktorým záleží na stave nášho školstva, vďaka čomu je štúdium bezplatné. Účastníci inštitútu dokonca majú finančnú podporu na realizáciu svojho pedagogického projektu.

Nie. Cestovné náklady, rovnako ako ubytovanie, strava a kurzovné sú hradené partnermi projektu.

Prihlasovanie do ročníka 2019/2020 bolo ukončené. Ak ste sa nestihli prihlásiť, môžete tak urobiť budúci rok. Prihláste sa na odber nášho newslettera, aby ste sa o otvorení nového ročníka dozvedeli ako prví.