Činnostné učenie

Dnešné deti majú k dispozícií obrovské množstvo informačných zdrojov, a preto suché poskytovanie informácii verbálnou formou je pre nich nezáživné. Projektom reagujem na potrebu vedenia žiakov k tvorivému riešeniu úloh s vlastnými nápadmi, návrhmi riešení založenými na metóde objavovania s využívaním tvorivých prístupov činnostného učenia. […]

Mäkké zručnosti vs. odborné vedomosti

Mäkké zručnosti sa dostali do popredia záujmu predovšetkým vďaka zamestnávateľom, ktorí u absolventov stredných škôl vyžadujú predovšetkým spoluprácu, kreativitu, schopnosť riešiť problémy. Cieľom môjho projektu bolo zamerať sa na tieto zručnosti na vyučovacích hodinách odborných predmetov. Počas roka žiaci riešili rôzne úlohy na rozvoj spolupráce, […]

Kúzelná fyzika

Cieľom môjho mikroprojektu pod názvom Kúzelná fyzika je zvýšiť záujem žiakov II. stupňa k predmetu fyzika prostredníctvom zážitkového učenia, žiackeho bádania a rovesníckeho učenia zaradením jednotlivých experimentov do vyučovania. Je zameraný na podporu prírodovedného vzdelávania. Pokusy boli súčasťou  hodín fyziky, boli rôzne zábavné aj bádateľské. […]

Aby dejepis bavil

Môj projekt bol zameraný na dejepis v deviatom ročníku, kde je až trojhodinová týždenná dotácia. Vyučovaciu hodinu si predstavujem viac ako učiteľovu prednášku; je skôr miestom, kde vládne pracovný ruch, kde sa diskutuje, pracuje v skupinách, miestom, kde sa žiaci nad udalosťami aj zamýšľajú, porovnávajú so súčasnosťou […]

All Booked

Primárnym zámerom projektu „All Booked“ bolo pritiahnuť k literatúre aspoň časť študentov školy, ktorí o ňu prejavujú nepatrný alebo dokonca žiadny záujem. Rovnako si projekt stanovil za cieľ pozitívne zmeniť vzťah študentov k literatúre a knihám ako takým. Projekt bol realizovaný v II.AG triede bilingválneho […]

Chemická šou

Chemická šou je zaujímavou a zábavnou formou vyučovania chémie nielen pre žiakov 8. ročníka na základnej škole. Jej hlavným cieľom je zaujať žiakov a prilákať ich k vyučovaciemu predmetu chémia. Jej implementáciou do vyučovania žiaci získajú komunikačné zručnosti, rozvíjajú spoluprácu v tíme, digitálne zručnosti, kreatívnosť, […]

Hľadanie výnimočnosti

Prijatie žiaka na strednú školu je pre väčšinu prvákov medzníkom.  Majú veľké očakávania aj obavy z nového prostredia. Sú odhodlaní začať sa venovať povinnostiam, ale ich počiatočné nadšenie sa pomaly stráca. Na podporu našich prvákov aj druhákov sme preto zaviedli predmet osobnosť žiaka, ktorý im […]

Čítanie radosťou nie starosťou

Projekt Čítanie s radosťou je súhrnom aktivít zameraných na podporu pozitívneho vzťahu k čítaniu, rozvoju čítania a interpretácie, vyjadrovania sa o obsahu textu. Aktivity sa snažia čo najmenej zamestnávať vyučujúceho a dať čo najväčší priestor pre realizáciu žiakom. Východiskom tohto prístupu je fakt, že čítanie je dôležitým zdrojom nových informácií […]

Čítanie nás baví

Aby si vytvorili deti kladný vzťah k čítaniu od najnižších ročníkov, v druhom a treťom ročníku sme sa na našej škole rozhodli zaviesť projektové vyučovanie. Chceli sme, aby deti mali radosť z čítania a už od druhého ročníka sa naučili čítať s porozumením. Každý piatok sme […]